પ્લેટો (Q859)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
ગ્રીક તત્ત્વચિંતક
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પ્લેટો
ગ્રીક તત્ત્વચિંતક
  અંગ્રેજી
  Plato
  ancient Greek philosopher
  • Platon
  • Aristocles

  વિધાનો

  Head Platon Glyptothek Munich 548.jpg
  ૧,૬૧૯ × ૨,૨૫૧; ૧.૭૪ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Classical Athens અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Πλάτων (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૧ સંદર્ભ
  Αριστοκλής (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૦ સંદર્ભ
  Plato અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  ૭ મે 427 BCE
  ૨૧ મે 429 BCE
  Classical Athens અંગ્રેજી
  Delian League અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Potone અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adeimantus of Collytus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Glaucon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Antiphon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Greek અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Greek અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  Ancient Greek અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  philosophy અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  literature અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  epistemology અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  law અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  politics અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  friendship અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Axiothea of Phlius અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eudoxus of Cnidus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Xenocrates અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lastheneia of Mantinea અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclides Ponticus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Speusippus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chaeron of Pellene અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philippos of Opus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Leon of Byzantium અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Coriscus of Scepsis અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dimitrios of Amphipolis અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Erastus of Scepsis અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euphraeus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclides of Aenus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hestiaeus of Perinthus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Python of Aenus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Timolaus of Cyzicus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euaeon of Lampsacus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theodoros of Cyrene અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hermogenes અંગ્રેજી
  sourcing circumstances અંગ્રેજી
  presumably અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Greeks અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Greek wrestling અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Crito અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euthyphro અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaedo અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Euthydemus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Protagoras અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Timaeus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gorgias અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Meno અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Apology અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charmides અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Clitophon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cratylus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Critias અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Epinomis અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eryxias અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  First Alcibiades અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hipparchus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hippias Major અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hippias Minor અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ion અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Laches અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Laws અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lysis અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Menexenus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Minos અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parmenides અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Phaedrus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Republic અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philebus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Second Alcibiades અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sisyphus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sophist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Statesman અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Symposium અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theages અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rival Lovers અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theaetetus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Epistles અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Heraclitus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parmenides અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Homer અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Hesiod અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Aristophanes અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Protagoras અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Orphism અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  The Divine Comedy અંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  4,133
  ૦ સંદર્ભ
  time period અંગ્રેજી
  Ancient Greece અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Plato (429-347 BC)
  ૦ સંદર્ભ
  Ottův slovník naučný અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  EB-1911 / Plato અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Medvik અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Platón, 427 př. Kr.-347 př. Kr
  URL અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Pseudo-Plato અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Plato
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Plato અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  copyright status as a creator અંગ્રેજી
  copyrights on works have expired અંગ્રેજી
  determination method અંગ્રેજી
  100 years after author's death અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection અંગ્રેજી
  Victoria and Albert Museum અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BNMM authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library VcBA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  National Library of Chile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana NCF ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RISM ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ELNET ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel J9U ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Union List of Artist Names ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Russia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perseus author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR.SI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Iceland ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  Regensburg Classification અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  abART person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adelphi author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alexander Turnbull Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  AniDB character ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Platon - Character (85385) - AniDB (અંગ્રેજી)
  ArhivX LOD અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BD Gest' author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ben Yehuda author ID અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CCAB ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Christie's creator ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CIRIS author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CoBiS author ID અંગ્રેજી
  Collective Biographies of Women ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Corpus Corporum author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  e-archiv.li ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EDIT16 catalogue author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Edvard Munch's correspondance person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopaedia Herder author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Europeana entity અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Flanders Arts Institute person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Giant Bomb ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia de la Música ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Interlingual Index ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Encyclopedia of Philosophy ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IntraText author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore scholar ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  L'Encyclopédie philosophique ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Los Angeles Review of Books author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Latvian National Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Liber Liber author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LiederNet author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MacTutor biography ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mirabile author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MoEML ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Plato
  subject has role અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૩ જાન્યુઆરી 2020
  Muziekweb performer ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Wales Authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecation અંગ્રેજી
  does not exactly match અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecation અંગ્રેજી
  does not exactly match અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecation અંગ્રેજી
  does not exactly match અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NicoNicoPedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nLab ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP ID (unique) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PACTOLS thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PhilPapers topic અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pinakes author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Projekt Gutenberg-DE ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Academy new identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Stanford Encyclopedia of Philosophy ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  mapping relation type અંગ્રેજી
  exact match અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish Literature Bank Author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TDV İslam Ansiklopedisi ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Encyclopedia of Science Fiction ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theatricalia person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TLG author ID અંગ્રેજી
  0059
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Filosofia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  V&A person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library ID (former scheme) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KBpedia ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Grove Art Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  edition humboldt digital ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR.KS ID અંગ્રેજી
  CONOR.AL ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ZOBODAT person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR.BG ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR.SR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IDU person ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SAPA ID અંગ્રેજી
  Ancient History Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KANTO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHCL UUID અંગ્રેજી
  WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ARAE ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ