સિકંદર (Q8409)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
મેસેડોનનો સમ્રાટ
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સિકંદર
મેસેડોનનો સમ્રાટ
  અંગ્રેજી
  Alexander the Great
  king of Macedon
  • Alexander III of Macedon
  • Alexander
  • Iskander
  • Eskandar
  • Sikandar
  • Alexander of Macedonia
  • Alexander III
  • Great Alexander
  • Alexandros the Great

  વિધાનો

  Александър Македонски в [[битка при Иса|битката при Иса]], детайл от мозайката в гр. [[Помпей]] (બલ્ગેરિયન)
  Александар Македонски у [[битка код Исе|бици код Исе]], детаљ са мозаика из града. [[Помпе]] (સર્બિયન)
  ૧ સંદર્ભ
  Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૦ સંદર્ભ
  Alexandros અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  noble title અંગ્રેજી
  pharaoh અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૦ જુલાઇ 356 BCE
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૦ જૂન 323 BCE
  ૦ સંદર્ભ
  sourcing circumstances અંગ્રેજી
  presumably અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  sourcing circumstances અંગ્રેજી
  possibly અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Europa of Macedon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philip III of Macedon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Caranus son of Philip II અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cynane અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Thessalonike of Macedon અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Barsine અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Campaspe અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Heracles of Macedon અંગ્રેજી
  type of kinship અંગ્રેજી
  illegitimate child અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Ancient Greek અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  Ancient Greek અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Macedonians અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wars of Alexander the Great અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vows of the Peacock અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Civilization VI અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  time period અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannica અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  EB-11 / Alexander III. અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orthodox Theological Encyclopedia અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Infernal Dictionary, 6th ed. અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedic Lexicon અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sytin Military Encyclopedia અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parallel Lives અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Alexander અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Alexandros 10 (Pauly-Wissowa) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arrissalah અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Nuttall Encyclopædia અંગ્રેજી
  stated as અંગ્રેજી
  Alexander the Great
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ottův slovník naučný અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred from અંગ્રેજી
  OpenStreetMap tag or key અંગ્રેજી
  Tag:historic:period=alexander_the_great
  ૦ સંદર્ભ
  said to be the same as અંગ્રેજી
  Dhul-Qarnayn અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alexander the Great
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BAnQ author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NORAF ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  abART person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ARLIMA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BALaT object ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Collective Biographies of Women ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
  De Agostini ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dharma Drum Buddhist College person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DLL Catalog author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Joconde epoch ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giant Bomb ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Iconclass notation અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ILI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Iranica ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jewish Encyclopedia ID (Russian) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Joconde author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nomisma ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orthodox Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PACTOLS thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pinakes author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RA Collections ID અંગ્રેજી
  16137
  ૧ સંદર્ભ
  Mix'n'match અંગ્રેજી
  Rodovid ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Royal Academy new identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa agent ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TLG author ID અંગ્રેજી
  0042
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Basque Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  English Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  French Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Spanish Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBIS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wolfram Language entity code અંગ્રેજી
  World Encyclopedia of Puppetry Arts ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Grove Art Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ