ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ: സാൻ ആൻഡ്രിയാസ് (Q83265)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
2004 open world action-adventure video gameഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഗ്രാൻഡ് തെഫ്റ്റ് ഓട്ടോ: സാൻ ആൻഡ്രിയാസ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Grand Theft Auto: San Andreas
  2004 open world action-adventure video game
  • GTA:SA
  • San Andreas
  • GTA: San Andreas

  പ്രസ്താവനകൾ

  Grand Theft Auto San Andreas logo.svg
  338 × 301; 63 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Grand Theft Auto: San Andreas (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  action-adventure gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  open worldഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Rockstar Gamesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  26 ഒക്ടോബർ 2004
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 2ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  7 ജൂൺ 2005
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  20 ഒക്ടോബർ 2008
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  Xbox 360ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  12 നവംബർ 2010
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  11 ഡിസംബർ 2012
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 3ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Young Maylayഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  soundtrack albumഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  San Andreasഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  review scoreഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  9.9/10
  review score byഇംഗ്ലീഷ്
  IGNഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  9.6/10
  review score byഇംഗ്ലീഷ്
  GameSpotഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  A
  review score byഇംഗ്ലീഷ്
  1UP.comഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  10/10
  review score byഇംഗ്ലീഷ്
  Official U.S. PlayStation Magazineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  takes place in fictional universeഇംഗ്ലീഷ്
  Grand Theft Auto 3D universeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  charactersഇംഗ്ലീഷ്
  Lance Wilsonഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  MC Eihtഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Sean Johnsonഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Faizon Loveഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Cesar Vialpandoഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Clifton Collinsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wu Zi Muഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Edward Pulaskiഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Chris Pennഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jimmy Hernandezഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Armando Riescoഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kendl Johnsonഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Yo-Yoഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jeffrey Crossഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Madd Doggഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Ice-Tഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Catalinaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  The Truthഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Peter Fondaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Zeroഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  David Crossഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jizzy B.ഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Charlie Murphyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  T-Bone Mendezഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Frostഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Maccerഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Shaun Ryderഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Beverly Johnsonഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Old Reeceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Emmetഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Barry Thorneഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Big Boyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Freddyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Claudeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Salvatore Leoneഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Frank Vincentഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ken Rosenbergഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  William Fichtnerഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Carl Johnsonഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Young Maylayഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Mark Wayneഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  The Gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Michael Torenoഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  James Woodsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kent Paulഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Danny Dyerഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Frank Tenpennyഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Samuel L. Jacksonഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Melvin Harrisഇംഗ്ലീഷ്
  voice actorഇംഗ്ലീഷ്
  Clifton Powellഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Rockstar Northഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Mac OSഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  RenderWareഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  game modeഇംഗ്ലീഷ്
  single-player video gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  multiplayer video gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  input methodഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  gamepadഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  distribution formatഇംഗ്ലീഷ്
  optical discഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  downloadഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Steamഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Humble Storeഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  software version identifierഇംഗ്ലീഷ്
  Patch V1.09 Online (PC retail) (26/11/2017)
  2.00 (Android) (2/4/2019)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  2.2 (iOS) (12/4/2019)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1.0.3 (MacOS) (9 Nov 2014)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  CERO ratingഇംഗ്ലീഷ്
  Z (Ages 18 and up only)ഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  ESRB ratingഇംഗ്ലീഷ്
  Mature 17+ഇംഗ്ലീഷ്
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 4ഇംഗ്ലീഷ്
  Mature 17+ഇംഗ്ലീഷ്
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 2ഇംഗ്ലീഷ്
  Xboxഇംഗ്ലീഷ്
  26 ഒക്ടോബർ 2004
  software version identifierഇംഗ്ലീഷ്
  1.00-1.01
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Grand Theft Auto: San Andreas
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  Steam Application IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  MobyGames IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Humble Store IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Redump.org IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 2ഇംഗ്ലീഷ്
  software version identifierഇംഗ്ലീഷ്
  1.03
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 2ഇംഗ്ലീഷ്
  software version identifierഇംഗ്ലീഷ്
  2.01
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YouTube Gaming game IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GameFAQs game IDഇംഗ്ലീഷ്
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  PlayStation 2ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  Xboxഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  Xbox 360ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PCGamingWiki IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  VGMdb product IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wine AppDB-IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  MusicBrainz series IDഇംഗ്ലീഷ്
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q83265&oldid=943039017" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്