લિઓનાર્ડો દ વિન્ચી (Q762)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Italian Renaissance polymathઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લિઓનાર્ડો દ વિન્ચી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Leonardo da Vinci
  Italian Renaissance polymath
  • da Vinci
  • Leonardo da Vince
  • Léonard de Vinci
  • L. Davinci
  • Leonhardo da Vinci
  • Leonardo de Binçi
  • Leonardo Davinci
  • Vinci
  • Leonard
  • Leonardi di Vinci
  • Leonardo Vinci
  • Leonardo Vincj
  • Leonardo De Vinci
  • Leonardo da Avinci
  • Vinci Leonardo da
  • leonardo de avinçe
  • Leonardi da Vinci
  • L. da Vinci
  • Leonardo de Avince
  • Leonhardt Davinçé
  • L. da Vince
  • Leonardo de a Vince
  • da vinci leonardo
  • La Da Vinci
  • Leo. da Vinci
  • Lunardo da Vinci
  • Leonhard da Vinci
  • Leo da Vinci
  • Lionardo
  • Leonhard da Vince
  • L. D'Vinci
  • Leonard. da Vinci
  • De Vinci
  • Leonardi de Vinci
  • Leonardo d'Avinci
  • Leonard d'Avins
  • L. De Vinci
  • Leon da Vinci
  • Leonardo di Ser Piero da Vinci
  • Leornadi De Vinci
  • Lornardi De Vinci
  • Leonardi Devinci
  • Leonardo Da Vinci
  • Leonardi
  • Leonardo del Linc
  • Leonard de Vinci
  • Leonard de Vincy
  • Leonard Davincy
  • Leornardo de Vinci
  • L. Vinci
  • L. D. Vinci
  • Lionarda da Vinci
  • Léonard
  • Leonardo de Vince
  • Leonardo de Vinza
  • Da Vinci
  • Leonardo de Vinci
  • L. di Vinci
  • L.D. Vinci
  • Leandro da Vinci
  • Leonardi d' Vinci
  • Leonardo del Vincio
  • Leonardo
  • Leo da. Vinci
  • Leon. Da Vinci
  • Leonardo da Vinchi
  • Lonardo d'Avinci
  • Lionardi da Vinci
  • Lion. Da Vinci
  • Leonard da Vincy
  • Leonard Davinci
  • Léonardo de Vinci
  • Lionardo da Vinci
  • Leonard da Vinci
  • Leonhard de Winci
  • leonardo Vilchi
  • Leonardo da vinze
  • Leonardavinci
  • leonardo de avinze
  • L. Da. Vinci
  • lorenzo de abinçi
  • Leonardo di Vince
  • Lieh-ao-na-to
  • Leonardo de Binci
  • leonardo de albinzi
  • Leonardo di Vinci
  • Leonardo D'Vinci
  • Leonard d'Alvins
  • L. de Pinci
  • Lionarde da Vinci
  • da Vinci Leonardo
  • L da Vinci
  • Le da Vinci
  • L da Vince
  • Leonhardt Davincé

  વિધાનો

  Leonardo da Vinci - presumed self-portrait - WGA12798.jpg
  ૨,૪૦૮ × ૩,૭૫૪; ૧.૧૬ MB
  ૧ સંદર્ભ
  Republic of Florenceઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Leonardo di ser Piero da Vinci (ઇટાલિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  Anchianoઅંગ્રેજી
  Republic of Florenceઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Clos Lucéઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Château d'Amboiseઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tombe de Léonard de Vinci.JPG
  ૧,૫૩૬ × ૨,૦૪૮; ૧૬૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Piero da Vinciઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Caterina di Meo Lippiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Italianઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  astronomerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  anatomistઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  sculptorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  polymathઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  civil engineerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  diplomatઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  physiologistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Renaissance architectureઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  scenographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  physiologyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ludovico Sforzaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cesare Borgiaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ambassadorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pontormoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Francesco Melziઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Andrea Solariઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cesare da Sestoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Salaìઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work locationઅંગ્રેજી
  atheismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Da Vinci Signature.svg
  ૨૦૦ × ૩૨; ૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  sponsorઅંગ્રેજી
  Lorenzo de' Mediciઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Francis I of Franceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ludovico Sforzaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adoration of the Magiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Virgin of the rocksઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mona Lisaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Last Supperઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lady with an Ermineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Annunciationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Saint Jerome in the Wildernessઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Virgin and Child with St. Anneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  St. John the Baptistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Design for Helicopter (Drawing)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portrait of Isabella d'Esteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Head of a Womanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Salvator Mundiઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Леонардо да Винчи
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  da Vince, Florentinischer Mahler und Bildschneider. 81/ 82/ seqq., 82
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  V4.1, Lionardo da Vinci pittore e scultore fiorentino
  ૦ સંદર્ભ
  Schilder-boeckઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Het leven van Lionardo da Vinci, Schilder, en Beeldt-snijder, van Florencen., M141
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Da Vinci, V4, pag. 12
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Leonardo da Vinciઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Leonardo Da Vinci - 'Se la pittura è scienzia'
  author name stringઅંગ્રેજી
  Edoardo Villata
  I classici della pittura (ઇટાલિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  said to be the same asઅંગ્રેજી
  person depicted in Mona Lisaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection(s)અંગ્રેજી
  Museum Boijmans Van Beuningenઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Städel Museumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Minneapolis Institute of Artઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Museo del Pradoઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Art Institute of Chicagoઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Nelson-Atkins Museum of Artઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Auckland Art Galleryઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  J. Paul Getty Museumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Museum of Modern Artઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  National Gallery of Victoriaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  National Gallery of Artઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nationalmuseumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Victoria and Albert Museumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiArt IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Athenaeum person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Städel Museum artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shakeosphere person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  J. Paul Getty Museum artist idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Auckland Art Gallery artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BMLOઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artcyclopedia artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopédia Itaú Cultural IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Art UK artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Leonardo da Vinci
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૧૭
  ૧ સંદર્ભ
  Leonardo da Vinci, 1452–1519 (અંગ્રેજી)
  ૩૦ જાન્યુઆરી 2017
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  AGORHA person/institution IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boijmans artist IDઅંગ્રેજી
  11074
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EDIT16 catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Web umenia creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  YCBA agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NILF author idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Museo del Prado artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  National Gallery of Art artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artsy artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000279878
  ૦ સંદર્ભ
  vtls001094304
  ૦ સંદર્ભ
  Structurae person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  Museum of Modern Art artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pinakothek artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  RA Collections IDઅંગ્રેજી
  7571
  ૧ સંદર્ભ
  ARTIC artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  archINFORM person or group IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kunstindeks Danmark Artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Web Gallery of Art IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christie's creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  Royal Academy new identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MutualArt artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ