ബെൽഫ്രൈസ് ഓഫ് ബെൽജിയം ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് (Q750675)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
അമ്പത്താറ് ചരിത്രപ്രധാനമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് ബെൽഫ്രൈസ് ഓഫ് ബെൽജിയം ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ബെൽഫ്രൈസ് ഓഫ് ബെൽജിയം ആൻഡ് ഫ്രാൻസ്
അമ്പത്താറ് ചരിത്രപ്രധാനമായ കെട്ടിടങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് ബെൽഫ്രൈസ് ഓഫ് ബെൽജിയം ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Belfries of Belgium and France
  group of 56 historical buildings designated by UNESCO as World Heritage Site

   പ്രസ്താവനകൾ

   ensembleഇംഗ്ലീഷ്
   ofഇംഗ്ലീഷ്
   belfryഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfort Brugge.jpg
   1,024 × 1,536; 241 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   World Heritage belfries map.svg
   1,000 × 600; 106 കെ.ബി.
   Belfry locations (ഇംഗ്ലീഷ്)
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Arras banner.jpg
   2,100 × 300; 230 കെ.ബി.
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has partഇംഗ്ലീഷ്
   Charleroi City Hallഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Dunkirk city hallഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Bailleulഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Arrasഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Brugesഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Ghentഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Tournaiഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cathedral of Our Ladyഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   St. Peter's Churchഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Old Town Hall, Loഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   St. Rumbold's Cathedralഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Basilica of Our Ladyഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Aire-sur-la-Lysഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Monsഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Namurഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Cloth Hall, Ypresഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Belfry of Rueഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   has parts of the classഇംഗ്ലീഷ്
   belfryഇംഗ്ലീഷ്
   quantityഇംഗ്ലീഷ്
   56
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   BabelNet IDഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q750675&oldid=936460264" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്