માર્ક ટ્વેઇન (Q7245)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American author and humoristઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
માર્ક ટ્વેઇન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Mark Twain
  American author and humorist
  • Samuel Langhorne
  • Mark Twain Clemens
  • Samuel Langhorne Clemens

  વિધાનો

  MarkTwain.LOC.jpg
  ૧,૧૧૪ × ૧,૩૧૯; ૧૯૫ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Mark Twain (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Samuel Langhorne Clemens (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Mark Twain
  ૦ સંદર્ભ
  Sieur Louis de Conte
  ૦ સંદર્ભ
  ૩૦ નવેમ્બર 1835Gregorian
  ૧૪ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  named asઅંગ્રેજી
  Samuel Clemens
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  IMSLP IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain (2)
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark TWAIN
  ૨૧ એપ્રિલ 1910Gregorian
  ૧૪ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  named asઅંગ્રેજી
  Samuel Clemens
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  IMSLP IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  Discogsઅંગ્રેજી
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain (2)
  NooSFereઅંગ્રેજી
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark TWAIN
  Woodlawn Cemeteryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mark Twain Grave.JPG
  ૯૬૦ × ૧,૨૮૦; ૩૧૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  John Marshall Clemensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orion Clemensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Olivia Langdon Clemensઅંગ્રેજી
  ફેબ્રુઆરી 1870Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Susy Clemensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Clara Clemensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jean Clemensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  humoristઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  travel writerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  aphoristઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  science fiction writerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી
  Italian Wikipediaઅંગ્રેજી
  Norwegian Wikipediaઅંગ્રેજી
  American Academy of Arts and Lettersઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1864
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  1910
  ૧ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mark Twain Signatures-2.svg
  ૪૦૮ × ૨૪૩; ૧૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Mark Twainઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Clemens, Samuel Langhorne
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ACAB-1 / Clemens, Samuel Langhorneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Twain, Markઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  The American Cyclopædiaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  AC / Clemens, Samuel Langhorneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  NIE / Clemens, Samuel Langhorneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The New Student's Reference Workઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  NSRW / Clemens, Samuel Langhorneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wolfram Language entity codeઅંગ્રેજી
  Entity["Concept", "Clemens::4375p"]
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  named asઅંગ્રેજી
  Alden, Jean François
  ૧ સંદર્ભ
  named asઅંગ્રેજી
  Twain, Mark
  ૦ સંદર્ભ
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  ૧ સંદર્ભ
  named asઅંગ્રેજી
  Clemens, Samuel Langhorne
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Mark Twain
  ૦ સંદર્ભ
  named asઅંગ્રેજી
  Louis de Conte
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NILF author idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000636332
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000638786
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theatricalia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopedia of Surfing IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopédia Itaú Cultural IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Library of Congress JukeBox IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  At the Circulating Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  IMSLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Flanders Arts Institute person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Clemens, Samuel Langhorne, 1835-1910
  ૧ સંદર્ભ
  Poetry Foundation IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RPO poet IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NooSFere author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LOA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ComiXology creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionary of Sydney IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Numbers person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PUSC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Poets.org poet IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Fantastic Fiction author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  LARB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ArhivX LODઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Adelphi author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BD Gest' author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ