लेव तोलस्तोयहिन्दी (Q7243)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
रूसी साहित्यकारहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
किमपि नामपत्रं न दर्शितम्
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Leo Tolstoy
  Russian writer
  • Tolstoi
  • Tolstoy
  • Lev Nikolaevich, graf Tolstoĭ
  • Lev Nikolayevich, Count Tolstoy
  • Count Lev Tolstoy
  • Leo, graf Tolstoy
  • Lev, Count Tolstoy
  • Lev, graf Tolsztoj
  • Лев Николаевич,
  • c граф Толстой
  • Lew, graf Tolstoi
  • לעא טאלסאטי
  • Lev Nikolaevich Tolstoy
  • Lev Tolstoy

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Leo Tolstoy, portrait.jpg
  २,४६७ × ३,३६२;८०३ KB
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  ५ उल्लेखाः
  Лев Николаевич Толстой (रूसी)
  १ उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Лев Николаевич Толстой (रूसी)
  ० उल्लेखः
  Levअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  grafअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  pseudonymअंग्रेज़ी
  Л.Н.
  १ उल्लेखः
  Л.Н.Т.
  १ उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २८ अगस्त 1828Julian
  Yasnaya Polyanaअंग्रेज़ी
  ७ नवम्बर 1910Julian
  place of deathअंग्रेज़ी
  manner of deathअंग्रेज़ी
  natural causesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निमोनियाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  place of burialअंग्रेज़ी
  Yasnaya Polyanaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Nikolay Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Maria Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  Sophia Tolstayaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  संतानहिन्दी
  Sergey Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Tatyana Sukhotina-Tolstayaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ilya Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Lev Lvovich Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Alexandra Tolstayaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Maria L'vovna Tolstayaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Maria L'vovna Tolstayaअंग्रेज़ी
  संबंधीहिन्दी
  Nikita Ilyich Tolstoyअंग्रेज़ी
  type of kinshipअंग्रेज़ी
  great-grandsonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  familyअंग्रेज़ी
  Tolstoyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  मातृ भाषाहिन्दी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  १ उल्लेखः
  ३० अक्तूबर 2018
  titleअंग्रेज़ी
  War and Peace (रूसी)
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  A Letter to a Hindu (अंग्रेज़ी)
  लेखकहिन्दी
  ३० अक्तूबर 2018
  convicted ofअंग्रेज़ी
  heresyअंग्रेज़ी
  व्यवसायहिन्दी
  नाटककारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  pedagogueअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निबंधकारहिन्दी
  ० उल्लेखः
  children's writerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  diaristअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Russian Wikiquoteअंग्रेज़ी
  Saint Petersburg Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Bashkir Wikipediaअंग्रेज़ी
  movementअंग्रेज़ी
  का सदस्यहिन्दी
  Serbian Academy of Sciences and Artsअंग्रेज़ी
  ३ फरवरी 1910Julian
  ७ नवम्बर 1910Julian
  subject has roleअंग्रेज़ी
  corresponding memberअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Saint Petersburg Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  शैलीहिन्दी
  लघुकथाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  powestअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  उपन्यासहिन्दी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  African Spirअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Henry David Thoreauअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Petr Chelčickýअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Stendhalअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  रूसोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Henry Georgeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Nazi book burningsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1933
  subject has roleअंग्रेज़ी
  victimअंग्रेज़ी
  spoken text audioअंग्रेज़ी
  Hy-Լև Տոլստոյ (Leo Tolstoy).ogg
  २ min ० s;४.६४ MB
  language of work or nameअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Order of Saint Anna, 4th classअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  Medal In memory of Crimean Warअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  Kazan Federal Universityअंग्रेज़ी
  academic majorअंग्रेज़ी
  विधिहिन्दी
  ० उल्लेखः
  studentअंग्रेज़ी
  Vasily Morozovअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isaak Feynermanअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  निवासहिन्दी
  work locationअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  work period (start)अंग्रेज़ी
  1847
  १ उल्लेखः
  रूसी लोगहिन्दी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  Orthodox Christianityअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  1901
  end causeअंग्रेज़ी
  excommunicationअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Leo Tolstoy signature.svg
  ५८५ × ११९;३९ KB
  ० उल्लेखः
  list of worksअंग्रेज़ी
  Leo Tolstoy bibliographyअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  अ कन्फेसनहिन्दी
  Sebastopol Sketchesअंग्रेज़ी
  What Is Art?अंग्रेज़ी
  What Is to Be Done?अंग्रेज़ी
  Boyhoodअंग्रेज़ी
  Childhoodअंग्रेज़ी
  The Cossacksअंग्रेज़ी
  Family Happinessअंग्रेज़ी
  Hadji Muratअंग्रेज़ी
  The Kreutzer Sonataअंग्रेज़ी
  Resurrectionअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  The Forged Couponअंग्रेज़ी
  Youthअंग्रेज़ी
  The Fruits of Enlightenmentअंग्रेज़ी
  The Light Shines in the Darknessअंग्रेज़ी
  The Living Corpseअंग्रेज़ी
  The Power of Darknessअंग्रेज़ी
  The Devilअंग्रेज़ी
  Albertअंग्रेज़ी
  Alyosha the Potअंग्रेज़ी
  The Big Ovenअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Croesus and Fateअंग्रेज़ी
  Father Sergiusअंग्रेज़ी
  God Sees the Truth, But Waitsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  The Grainअंग्रेज़ी
  Ivan the Foolअंग्रेज़ी
  Kholstomerअंग्रेज़ी
  A Lost Opportunityअंग्रेज़ी
  Master and Manअंग्रेज़ी
  Promoting a Devilअंग्रेज़ी
  Quench the Sparkअंग्रेज़ी
  The Raidअंग्रेज़ी
  Repentanceअंग्रेज़ी
  The Snowstormअंग्रेज़ी
  The Three Hermitsअंग्रेज़ी
  Three Deathsअंग्रेज़ी
  The Three Questionsअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Too Dear!अंग्रेज़ी
  What Men Live Byअंग्रेज़ी
  Where Love Is, God Isअंग्रेज़ी
  Wisdom of Childrenअंग्रेज़ी
  Work, Death, and Sicknessअंग्रेज़ी
  Лев Николаевич Толстой
  ० उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Leo Tolstoy
  ० उल्लेखः
  Leo Tolstoy
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  का विषयहिन्दी
  ० उल्लेखः
  1911 Encyclopædia Britannicaअंग्रेज़ी
  का विषयहिन्दी
  EB-11 / Tolstoy, Leoअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978)अंग्रेज़ी
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Толстой Лев Николаевич
  ० उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  ० उल्लेखः
  DBNL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Alemannic Wikipediaअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ULAN IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  RSL ID (person)अंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Rodovid IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISFDB author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SBN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २६ अगस्त 2015
  HDS IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Musée d'Orsay artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Ireland authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WomenWriters IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Scope.dk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Les Archives du Spectacle Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Internet Broadway Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Theatricalia person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SANU member IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  ११५
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ६६
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  At the Circulating Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WBPLN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  IMSLP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dharma Drum Buddhist College person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Swedish Literature Bank AuthorIDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Herder Encyclopedia author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Enciclopedia Italiana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Treccani IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bibliothèque de la Pléiade IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Isidore IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Wales IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LARB author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  CERL IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Muziekweb performer IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Norwegian Nationaltheatret actor IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ComiXology creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्