ഇൻഗ്രസ്സ് (Q63352)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
augmented reality massively multiplayer online pervasive gameഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ഇൻഗ്രസ്സ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Ingress
  augmented reality massively multiplayer online pervasive game

   പ്രസ്താവനകൾ

   mobile gameഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ingress Logo vector.svg
   512 × 586; 554 ബൈ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   derivative workഇംഗ്ലീഷ്
   Ingressഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   location-based gameഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   massively multiplayer online gameഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   1 സ്രോതസ്സ്
   Nianticഇംഗ്ലീഷ്
   1 സ്രോതസ്സ്
   14 ജൂലൈ 2014
   platformഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Nianticഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   platformഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   game modeഇംഗ്ലീഷ്
   multiplayer video gameഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   distributionഇംഗ്ലീഷ്
   digital distributionഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   PEGI ratingഇംഗ്ലീഷ്
   PEGI 3ഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Ingress
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Stack Exchange tagഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ

   Identifiers

   Twitter usernameഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Google Play Store App IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   iTunes app IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   subredditഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   Giant Bomb IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
   MobyGames IDഇംഗ്ലീഷ്
   0 സ്രോതസ്സുകൾ
    
   തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
          തിരുത്തുക
          "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q63352&oldid=864406128" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്