ચિચેન ઇત્ઝા (Q5859)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
pre-Columbian cityઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ચિચેન ઇત્ઝા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Chichen Itza
  pre-Columbian city

   વિધાનો

   ancient cityઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   locality of Mexicoઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   archaeological siteઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Чичен-Ица, вид спереди.jpg
   ૯૦૦ × ૫૯૯; ૧૦૧ KB
   ૦ સંદર્ભ
   Mayan civilizationઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   20°40'59"N, 88°34'7"W
   ૧ સંદર્ભ
   UNESCO World Heritage Siteઅંગ્રેજી
   Pre-Hispanic City of Chichen-Itza (અંગ્રેજી)
   ૦ સંદર્ભ
   ૩૦ માર્ચ 2015
   ૦ સંદર્ભ
   Chichen Itza WV banner.jpg
   ૧૧,૫૭૮ × ૧,૬૬૬; ૧૧.૨૪ MB
   ૦ સંદર્ભ
   Chichén Itzá
   ૦ સંદર્ભ
   Commons maps categoryઅંગ્રેજી
   Maps of Chichén Itzá
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Chichen Itzaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   (i)અંગ્રેજી
   (ii)અંગ્રેજી
   (iii)અંગ્રેજી

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNames IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNamesઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   TGN IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Foursquare venue IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો