Mò̤ Dĕk-dŭng (Q5816)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中國共產黨第一任中央委員會主席、中華人民共和國第一代最高領導人 繁體中文
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Mò̤ Dĕk-dŭng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Mao Zedong
  Chairman of the Chinese Communist Party & founding father of the People's Republic of China (1893–1976)
  • Mao Tse-tung
  • Mao Ze Dong
  • Maozedong
  • Tse Toung Mao
  • 毛泽东
  • Mau Tzerdong
  • Máo Zédōng
  • Mau Zeh-ton
  • Máu Zéh-ton
  • Mô Chhe̍t-tûng
  • Mo Chhet-tung
  • Mao² Tsê²-tung¹
  • Mou Zaak-dung
  • Mo Tek-tong
  • Mô͘ Te̍k-tong
  • Moo Tik-tang
  • Môo Ti̍k-tang
  • 润之
  • 潤之
  • Rùnzhī
  • Jun-chih
  • Jeon-zi
  • 毛澤東
  • ㄇㄠˊ ㄗㄜˊ ㄉㄨㄥ
  • 毛主席
  • Máo Zhǔxí
  • Mao
  • Chairman Mao
  • Mau Zerdong
  • Mao Zédong
  • Mouh Jaahk-dung
  • Lun-chi
  • Mao Runzhi
  • Mao Jun-chih
  • Máo Rùnzhī
  • Chairman Mao Zedong

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  tô͘ 閩南語
  Mao Zedong 1959.jpg
  800 × 1,080; 166 KB
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  kok-che̍k 閩南語
  始於 繁體中文
  26 12 1893格里曆
  終於 繁體中文
  31 12 1911格里曆
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1 1 1912格里曆
  終於 繁體中文
  30 9 1949
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  7 11 1931
  終於 繁體中文
  22 9 1937
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1 10 1949
  終於 繁體中文
  9 9 1976
  0 chăng-kō̤
  毛澤東 (繁體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  毛泽东 (簡體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  出生姓名 繁體中文
  毛澤東 (中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  則棟 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  表字 繁體中文
  潤之
  書寫系統 繁體中文
  繁體中文 繁體中文
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Rùnzhī
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  26 12 1893格里曆
  10 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  1
  頁碼 繁體中文
  19
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tsé-Tung
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tse-Tung
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Mao Zedong 英文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  主體名為 繁體中文
  Zedong Mao
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tse-tung
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē 閩南語
  Siâu-san-chhī 閩南語
  kok-ka 閩南語
  0 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  9 9 1976
  15 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  32
  頁碼 繁體中文
  767
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  16
  頁碼 繁體中文
  625–626
   繁體中文
  1
  頁碼 繁體中文
  9
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 10 2015
  標題 繁體中文
  Mao Zedong (英文)
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tsé-Tung
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tse-Tung
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Mao Zedong 英文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  載於 繁體中文
  Roglo 英文
  主體名為 繁體中文
  Zedong Mao
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tse-tung
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin-tē 閩南語
  Tiong-lâm-hái 閩南語
  1 chăng-kō̤
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  此聲明主題 繁體中文
  毛澤東之死 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  心臟病 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  墓地 繁體中文
  始於 繁體中文
  18 9 1976
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  毛貽昌 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  lāu-bú 閩南語
  文素勤 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  1
  頁碼 繁體中文
  23
  兄弟姊妹 繁體中文
  毛澤民 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  1
  頁碼 繁體中文
  27
  毛澤覃 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  1
  頁碼 繁體中文
  28
  配偶 繁體中文
  羅一秀 繁體中文
  始於 繁體中文
  1908
  終於 繁體中文
  11 2 1910格里曆
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼 繁體中文
  635
  楊開慧 繁體中文
  始於 繁體中文
  1920
  終於 繁體中文
  1930
  結束原因 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼 繁體中文
  635
  賀子珍 繁體中文
  始於 繁體中文
  1928
  終於 繁體中文
  1938
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼 繁體中文
  635
  Kang Chheng 閩南語
  始於 繁體中文
  20 11 1938
  終於 繁體中文
  9 9 1976
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  毛岸英 繁體中文
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  19
  頁碼 繁體中文
  531
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  4
  頁碼 繁體中文
  116
   繁體中文
  4
  頁碼 繁體中文
  56
  毛岸青 繁體中文
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  19
  頁碼 繁體中文
  531
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  4
  頁碼 繁體中文
  116
   繁體中文
  4
  頁碼 繁體中文
  56
  毛岸龍 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  4
  頁碼 繁體中文
  116
  楊月花 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  李敏 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼 繁體中文
  635
  李訥 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  Dramatis Personae
  頁碼 繁體中文
  635
  子女數目 繁體中文
  10
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  25 6 2015
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  Si-jîn 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  藝術家聯合名錄 繁體中文
  ULAN編碼 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  26 4 2012
  檢索日期 繁體中文
  14 5 2019
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  1 chăng-kō̤
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  哲學家 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1918
  終於 繁體中文
  1919
  僱主 繁體中文
  北京大學圖書館 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  戰略家 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  政治理論家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  革命家 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  僱主 繁體中文
  北京大學圖書館 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  19 6 1945
  終於 繁體中文
  9 9 1976
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  23 8 1945
  終於 繁體中文
  9 9 1976
  後繼者 繁體中文
  取代對象 繁體中文
  無數值
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  21 9 1949
  終於 繁體中文
  27 9 1954
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  27 9 1954
  終於 繁體中文
  27 4 1959
  後繼者 繁體中文
  Lâu Siàu-kî 閩南語
  取代對象 繁體中文
  無數值
  系列序號 繁體中文
  1
  1 chăng-kō̤
  國民參政會參政員 中文 (已轉換拼寫)
  議會任期 繁體中文
  第一屆國民參政會 中文 (已轉換拼寫)
  第二屆國民參政會 中文 (已轉換拼寫)
  第三屆國民參政會 中文 (已轉換拼寫)
  第四屆國民參政會 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  17 1 1935
  終於 繁體中文
  19 6 1945
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  28 9 1956
  終於 繁體中文
  9 9 1976
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  文化運動 繁體中文
  馬恩列斯毛主義 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  東山學校 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  1910
  終於 繁體中文
  1911
  0 chăng-kō̤
  湘鄉市第一中學 繁體中文
  始於 繁體中文
  1911
  終於 繁體中文
  1911
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  1912
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1913
  終於 繁體中文
  Lĕ̤k-nguŏk 1918格里曆
  0 chăng-kō̤
  師從 繁體中文
  李元甫 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  居住地 繁體中文
  Tiong-lâm-hái 閩南語
  0 chăng-kō̤
  韶山沖毛澤東同志故居 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  毛澤東第一次來京居住地舊址 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  黨籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  1923
  終於 繁體中文
  1927
  1 chăng-kō̤
  信仰 繁體中文
  bû-sîn-lūn 閩南語
  1 chăng-kō̤
  簽名 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  常用車輛 繁體中文
  吉斯115 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  髮色 繁體中文
  黑髮 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  醫療狀況 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  軍事衝突 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中蘇邊界衝突 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  中印邊境戰爭 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  北伐 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主要作品 繁體中文
  毛澤東選集 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  毛澤東詩詞 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  毛澤東書法 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  論人民民主專政 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  老三篇 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  論聯合政府 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  中國人民解放軍軍事家 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  1
  0 chăng-kō̤
  高度 繁體中文
  180 kong-hun
  0 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  梅德維克 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Mao, Zedong, 1893-1976
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  梅德維克 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2020
  蘇聯大百科全書 (1926–1947) 中文 (已轉換拼寫)
  此聲明主題 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  毛泽东
  1 chăng-kō̤
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:毛澤東 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 1 2023
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 7 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  RISM ID 英文
  0 chăng-kō̤
  2 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  ULAN編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  CiNii 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 1 2023
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  16 10 2015
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  SELIBR編碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  斯洛伐克國家圖書館識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  亞馬遜作者編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Angelicum ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  百度貼吧名 繁體中文
  作品數量 繁體中文
  931,112
  0 chăng-kō̤
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2020
  Comic Vine編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  CONOR.SR ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  DBNL編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  瑞士的外交文件標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  混合和匹配 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Fandom條目編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Mao Tse-Tung
  89187
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  28 11 2019
  主體名為 繁體中文
  Mao Tse-Tung
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2016
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Goodreads作者編號 繁體中文
  日期 繁體中文
  28 9 2020
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  訂閱者數量 繁體中文
  212
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  gravsted.dk ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  IMDb識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  InPhO ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Kallías ID 英文
  0 chăng-kō̤
  KANTO ID 英文
  0 chăng-kō̤
  KBpedia編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  KBpedia 英文
  檢索日期 繁體中文
  9 7 2020
  0 chăng-kō̤
  Kinopoisk個人編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  客體表述為 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  MMB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  Namuwiki識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  瑞典國家歷史博物館編號 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  紐約時報主題ID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  OFDb人物標識符 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  開放圖書館主題標識符 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Mao Zedong (毛泽东) MBTI Personality Type: ENTP (英文)
  檢索日期 繁體中文
  1 7 2022
  0 chăng-kō̤
  作品數量 繁體中文
  587
  主體名為 繁體中文
  Mao, Zedong
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Quora 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  SNK ID 英文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  瑞典文化遺產數據庫ID 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  TMDb人物編號 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  The Movie Database 繁體中文
  IMDb識別碼 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2021
  0 chăng-kō̤
  生命寶藏ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  31 1 2022
  主體名為 繁體中文
  Mao Zedong
  出版日期 繁體中文
  2010
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  31 1 2022
  主體名為 繁體中文
  MAO TSE-TUNG
  作者姓名字串 繁體中文
  Mario Toscano
  出版日期 繁體中文
  1949
   繁體中文
  II Appendice
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  意大利百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  31 1 2022
  主體名為 繁體中文
  MAO TSE-TUNG
  出版日期 繁體中文
  1961
   繁體中文
  III Appendice
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  意大利百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  31 1 2022
  主體名為 繁體中文
  MAO TSE-TUNG
  作者姓名字串 繁體中文
  Lionello Lanciotti
  出版日期 繁體中文
  1979
   繁體中文
  IV Appendice
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  意大利百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  31 1 2022
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2020
  BAV編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  毛泽东
  0 chăng-kō̤
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Rodovid索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  澤東 Zedong, Tse-Tung 毛 aka Mao (26 Dec 1893 - certain 9 Sep 1976)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤