પેટ્રા (Q5788)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Arabian historical and archaeological city in Jordanઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પેટ્રા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Petra
  Arabian historical and archaeological city in Jordan
  • Raqmu
  • Petra, Jordan

  વિધાનો

  ancient cityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  archaeological siteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Petra - Jordan 2014.jpg
  ૩,૬૪૮ × ૨,૭૩૬; ૬.૯૮ MB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nabataean kingdomઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  30°19'44"N, 35°26'25"E
  ૧ સંદર્ભ
  material usedઅંગ્રેજી
  sandstoneઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૮૦૦±૧ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  ૧,૩૫૦±૧ મીટર
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Mada'in Salehઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  nighttime viewઅંગ્રેજી
  Pétra de nuit, Jordanie.jpg
  ૫,૧૮૪ × ૨,૪૪૯; ૧૨.૨૫ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Petraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  category for people who died hereઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Ottův slovník naučnýઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  (i)અંગ્રેજી
  (iii)અંગ્રેજી
  (iv)અંગ્રેજી

  Identifiers

  DMOZ IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeoNames IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  GeoNamesઅંગ્રેજી
  WOEIDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  YSO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BabelNet IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BabelNetઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો