നെതർലന്റ്സ് (Q55)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
constituent country of the Kingdom of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
നെതർലന്റ്സ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Netherlands
  constituent country of the Kingdom of the Netherlands
  • Holland
  • the Netherlands
  • NL
  • NED
  • Nederland
  • nl
  • 🇳🇱
  • Netherlands (after 1945)

  പ്രസ്താവനകൾ

  16 മാർച്ച് 1815Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nijlânnermolen Workum.jpg
  3,539 × 2,654; 503 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  life expectancyഇംഗ്ലീഷ്
  official nameഇംഗ്ലീഷ്
  Nederland (ഡച്ച്)
  native labelഇംഗ്ലീഷ്
  Koninkrijk der Nederlanden (ഡച്ച്)
  short nameഇംഗ്ലീഷ്
  🇳🇱 (ഭാഷാപരമായ ഉള്ളടക്കമൊന്നുമില്ല)
  emoji flag sequenceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  demonymഇംഗ്ലീഷ്
  Nederlander (ഡച്ച്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  голландцы (റഷ്യൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  нидерландцы (റഷ്യൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  нидерландец (റഷ്യൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  нидерландка (റഷ്യൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  голландец (റഷ്യൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  голландка (റഷ്യൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nederlanner (പശ്ചിമ ഫ്രിഷിയൻ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  neerlandés (സ്‌പാനിഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Neerlandés (സ്‌പാനിഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  オランダ人 (ജാപ്പനീസ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ολλανδός (ഗ്രീക്ക്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dutch (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  holland (ഹംഗേറിയൻ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  nederlandano (എസ്‌പരാന്റോ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Niederländer (ജർമ്മൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  nederlænder (ഡാനിഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  nederlender (നോർവീജിയൻ ബുക്‌മൽ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nederlandano (ഇഡോ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nedänan (വോളാപുക്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  هولنديون (അറബിക്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  голандець (ഉക്രേനിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  нідерландець (ഉക്രേനിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  голандка (ഉക്രേനിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  нідерландка (ഉക്രേനിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  голандці (ഉക്രേനിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  нідерландці (ഉക്രേനിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  הולנדי (ഹീബ്രു)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  הולנדית (ഹീബ്രു)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ওলন্দাজ (ബംഗാളി)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nizozemec (സ്ലോവേനിയൻ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  olandese (ഇറ്റാലിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculine singularഇംഗ്ലീഷ്
  feminine singularഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  olandesi (ഇറ്റാലിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculine pluralഇംഗ്ലീഷ്
  feminine pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  הולנדים (ഹീബ്രു)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  הולנדיות (ഹീബ്രു)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  neerlandès (കറ്റാലാൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  neerlandesa (കറ്റാലാൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminineഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  neerlandesos (കറ്റാലാൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  nederlandes (Lingua Franca Nova)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Niederländerin (ജർമ്മൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminine singularഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Niederländerinnen (ജർമ്മൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminine pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  neerlandés (ഓസ്‌ട്രിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculine singularഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  neerlandesa (ഓസ്‌ട്രിയൻ)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminine singularഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Néerlandais (ഫ്രഞ്ച്)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  masculine singularഇംഗ്ലീഷ്
  masculine pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Néerlandaise (ഫ്രഞ്ച്)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminine singularഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Néerlandaises (ഫ്രഞ്ച്)
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  feminine pluralഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wilhelmusഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  motto textഇംഗ്ലീഷ്
  I will uphold (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ik zal handhaven (ഡച്ച്)
  literal translationഇംഗ്ലീഷ്
  Cynhaliaf (വെൽഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Je maintiendrai (ഫ്രഞ്ച്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ще удържа (ബൾഗേറിയൻ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Cynhaliaf (വെൽഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  European Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  de jureഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  2008
  chapterഇംഗ്ലീഷ്
  2:32
  quoteഇംഗ്ലീഷ്
  de hoofdstad Amsterdam (ഡച്ച്)
  located in or next to body of waterഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  IJsselmeerഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Markermeerഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wadden Seaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  Caribbean Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coordinates of easternmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  53°10'48"N, 7°13'48"E
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coordinates of northernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  53°28'12"N, 6°45'0"E
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coordinates of southernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  50°45'0"N, 5°55'12"E
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  European Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  12°1'26"N, 68°14'52"W
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  Caribbean Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coordinates of westernmost pointഇംഗ്ലീഷ്

  51°22'12"N, 3°22'12"E
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  European Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  12°17'2"N, 68°24'52"W
  applies to partഇംഗ്ലീഷ്
  Caribbean Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  geoshapeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  lowest pointഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  basic form of governmentഇംഗ്ലീഷ്
  parliamentary monarchyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  office held by head of stateഇംഗ്ലീഷ്
  Monarch of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Beatrix of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  30 ഏപ്രിൽ 1980
  30 ഏപ്രിൽ 2013
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Juliana of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  4 സെപ്റ്റംബർ 1948
  30 ഏപ്രിൽ 1980
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wilhelmina of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  23 നവംബർ 1890Gregorian
  4 സെപ്റ്റംബർ 1948
  replacesഇംഗ്ലീഷ്
  William III of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  William III of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  17 മാർച്ച് 1849Gregorian
  23 നവംബർ 1890Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  William II of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  7 ഒക്ടോബർ 1840Gregorian
  17 മാർച്ച് 1849Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  William I of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  16 മാർച്ച് 1815Gregorian
  7 ഒക്ടോബർ 1840Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  office held by head of governmentഇംഗ്ലീഷ്
  Prime Minister of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jan Peter Balkenendeഇംഗ്ലീഷ്
  14 ഒക്ടോബർ 2010
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wim Kokഇംഗ്ലീഷ്
  22 ഓഗസ്റ്റ് 1994
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ruud Lubbersഇംഗ്ലീഷ്
  22 ഓഗസ്റ്റ് 1994
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dries van Agtഇംഗ്ലീഷ്
  4 നവംബർ 1982
  19 ഡിസംബർ 1977
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Joop den Uylഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Barend Biesheuvelഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Piet de Jongഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jelle Zijlstraഇംഗ്ലീഷ്
  5 ഏപ്രിൽ 1967
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jo Calsഇംഗ്ലീഷ്
  22 നവംബർ 1966
  14 ഏപ്രിൽ 1965
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Victor Marijnenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Jan de Quayഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Louis Beelഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Willem Dreesഇംഗ്ലീഷ്
  22 ഡിസംബർ 1958
  7 ഓഗസ്റ്റ് 1948
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Louis Beelഇംഗ്ലീഷ്
  7 ഓഗസ്റ്റ് 1948
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Wim Schermerhornഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Pieter Sjoerds Gerbrandyഇംഗ്ലീഷ്
  3 സെപ്റ്റംബർ 1940
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dirk Jan de Geerഇംഗ്ലീഷ്
  3 സെപ്റ്റംബർ 1940
  10 ഓഗസ്റ്റ് 1939
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hendrikus Colijnഇംഗ്ലീഷ്
  10 ഓഗസ്റ്റ് 1939
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Charles Ruijs de Beerenbrouckഇംഗ്ലീഷ്
  10 ഓഗസ്റ്റ് 1929Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dirk Jan de Geerഇംഗ്ലീഷ്
  10 ഓഗസ്റ്റ് 1929Gregorian
  8 മാർച്ച് 1926Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hendrikus Colijnഇംഗ്ലീഷ്
  8 മാർച്ച് 1926Gregorian
  4 ഓഗസ്റ്റ് 1925Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Charles Ruijs de Beerenbrouckഇംഗ്ലീഷ്
  4 ഓഗസ്റ്റ് 1925Gregorian
  9 സെപ്റ്റംബർ 1918Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  executive bodyഇംഗ്ലീഷ്
  Government of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  States Generalഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  highest judicial authorityഇംഗ്ലീഷ്
  Supreme Court of the Netherlandsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  diplomatic relationഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1 സ്രോതസ്സ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  inferred fromഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Netherlands–Ukraine relationsഇംഗ്ലീഷ്
  1 ഏപ്രിൽ 1992
  1 സ്രോതസ്സ്
  inferred fromഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Belarus–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  inferred fromഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Israel–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Netherlands–Turkey relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Kosovo–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Belgium–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Albania–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Bulgaria–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Iran–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Morocco–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Malaysia–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Netherlands–Uruguay relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Netherlands–Taiwan relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Netherlands–Russia relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Japan–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  China–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Greece–Netherlands relationsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Council of Europeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Beneluxഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  European Air Transport Commandഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dutch Language Unionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Paris Clubഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  European Investment Bankഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Bank for International Settlementsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  European Economic Areaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Group of Tenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ