ദ ആർക്കിട്ടെക്ചറൽ വർക്ക് ഓഫ് ലെ കോർബുസിയർ (Q55619850)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
serial World Heritage Site in seven countries around the worldഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ദ ആർക്കിട്ടെക്ചറൽ വർക്ക് ഓഫ് ലെ കോർബുസിയർ
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier
  serial World Heritage Site in seven countries around the world
  • The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement
  • Le Corbusier World Heritage

  പ്രസ്താവനകൾ

  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Chandigarh Secretariat.jpg
  2,048 × 1,365; 583 കെ.ബി.
  Здание в городе Чандигарх (Индия) (റഷ്യൻ)
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  heritage designationഇംഗ്ലീഷ്
  official nameഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne (ഫ്രഞ്ച്)
  الأعمال الهندسية للمهندس (അറബിക്)
  Архитектурное наследие Ле Корбюзье: выдающийся вклад в модернизм (റഷ്യൻ)
  Obra arquitectónica de Le Corbusier – Contribución excepcional al Movimiento Moderno (സ്‌പാനിഷ്)
  ル・コルビュジエの建築作品-近代建築運動への顕著な貢献- (ജാപ്പനീസ്)
  Het architecturale werk van Le Corbusier: een uitmuntende bijdrage aan de Moderne Beweging (ഡച്ച്)
  (ii)ഇംഗ്ലീഷ്
  (vi)ഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  98.4838 ഹെക്ടേർ
  1 സ്രോതസ്സ്
  World Heritage List (ഇംഗ്ലീഷ്)
  subtitleഇംഗ്ലീഷ്
  The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement (ഇംഗ്ലീഷ്)
  archive dateഇംഗ്ലീഷ്
  1 മാർച്ച് 2019
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Architectural Work of Le Corbusier (World Heritage Sites)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  has partഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q55619850&oldid=921822373" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്