මිං සොහොන්ගැබ් (Q41135)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
සොහොන්ගැබ
 • මිං රාජවංශ සොහොන්ගැබ්
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
මිං සොහොන්ගැබ්
සොහොන්ගැබ
 • මිං රාජවංශ සොහොන්ගැබ්
ඉංග්‍රීසි
Ming tombs
tomb
 • Ming Dynasty Tombs

ප්‍රකාශ

instance ofඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
Tumbas ming1.JPG
1,536 × 1,024; 239 කි.බ.
1 යොමුව
imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
Spanish Wikipediaඉංග්‍රීසි
0 යොමුව

40°15'12"N, 116°13'3"E
0 යොමුව
0 යොමුව
Imperial Tombs of the Ming and Qing Dynasties (ඉංග්‍රීසි)
0 යොමුව
Commons galleryඉංග්‍රීසි
明十三陵
0 යොමුව
Ming tombs
1 යොමුව
imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
Russian Wikipediaඉංග්‍රීසි
topic's main categoryඉංග්‍රීසි
1 යොමුව
imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
Chinese Wikipediaඉංග්‍රීසි
(i)ඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
(ii)ඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
(iii)ඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
(iv)ඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව
0 යොමුව

Identifiers

1 යොමුව
stated inඉංග්‍රීසි
Freebase Data Dumpsඉංග්‍රීසි
publication dateඉංග්‍රීසි
28 ඔක්තෝබර් 2013
Great Russian Encyclopedia Online IDඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
 
සංස්කරණය කරන්න
  සංස්කරණය කරන්න
   සංස්කරණය කරන්න
    සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
      සංස්කරණය කරන්න
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q41135&oldid=727985361" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි