કાર્તિકેય (Q380817)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
શિવ-પાર્વતીના પુત્ર
 • મુરૂગન સ્વામી
 • કાર્તિક સ્વામી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કાર્તિકેય
શિવ-પાર્વતીના પુત્ર
 • મુરૂગન સ્વામી
 • કાર્તિક સ્વામી
અંગ્રેજી
Kartikeya
Hindu deity, warrior-philosopher in Shaivism
 • Murugan
 • Skanda
 • Kumara
 • Vishaka
 • Subramaniyam
 • Mahasena
 • Guha
 • Karttikeya
 • Murukan
 • Senapati
 • Bahuleya
 • Karhik
 • Shanmukh
 • Shiv Kumar
 • Skandapurvaja
 • Krithikesh
 • Saurjyesh
 • Subrahmanya

વિધાનો

war deityઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
death deityઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Gombak Selangor Batu-Caves-01.jpg
૩,૭૯૬ × ૫,૬૯૪; ૨૨.૧૩ MB
૧ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Murugan
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો