રોબર્ટ કોચ (Q37193)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
જર્મન જૈવવૈજ્ઞાનિક
 • હેનરિક હર્મન રોબર્ટ કોચ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રોબર્ટ કોચ
જર્મન જૈવવૈજ્ઞાનિક
 • હેનરિક હર્મન રોબર્ટ કોચ
અંગ્રેજી
Robert Koch
German physician and bacteriologist
 • Robert Heinrich Herman Koch
 • Heinrich Hermann Robert Koch

વિધાનો

Robert Koch.jpg
૨,૫૧૯ × ૩,૧૨૪; ૨.૧ MB
૧ સંદર્ભ
German Confederationઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Heinrich Hermann Robert Koch (જર્મન)
૧ સંદર્ભ
Heinrich Hermann Robert Koch (જર્મન)
૦ સંદર્ભ
૧૧ ડિસેમ્બર 1843Gregorian
૬ સંદર્ભો
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
CTHS person IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
Luminous-Lint IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
Clausthalઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૨૭ મે 1910Gregorian
૧૧ સંદર્ભો
CTHS person IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
SNACઅંગ્રેજી
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
Luminous-Lint IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Robert Koch
named asઅંગ્રેજી
Robert KOCH
Whonamedit? doctor IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Heinrich Hermann Robert Koch
Baden-Badenઅંગ્રેજી
૩ સંદર્ભો
Geheimer Bergrat Kochઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Emmy Fraatzઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
microbiologyઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Humboldt University of Berlinઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Royal Swedish Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Russian Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
French Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NNDBઅંગ્રેજી
Académie Nationale de Médecineઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Honorary citizen of Berlinઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Order of the Red Eagleઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Pour le Mériteઅંગ્રેજી
reason for deprecationઅંગ્રેજી
duplicateઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Foreign Member of the Royal Societyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
University of Göttingenઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
doctoral advisorઅંગ્રેજી
Rudolf Virchowઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
doctoral studentઅંગ્રેજી
Emil Adolf von Behringઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Friedrich Loefflerઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Kitasato Shibasaburōઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
August von Wassermannઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Johannes Andreas Grib Fibigerઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
August von Wassermannઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Alexander Crever Abbottઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
John Addison Fordyceઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Germansઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Robert Koch signature.svg
૯૦૦ × ૪૦૩; ૧૭ KB
૦ સંદર્ભ
Franco-Prussian warઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
Nordisk familjebokઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Hamburg Biographiesઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
Кох Роберт
page(s)અંગ્રેજી
295
volumeઅંગ્રેજી
13 : Конда — Кун
author name stringઅંગ્રેજી
А. Н. Шамин
૦ સંદર્ભ
Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
volumeઅંગ્રેજી
5
page(s)અંગ્રેજી
525
૧ સંદર્ભ
exact matchઅંગ્રેજી

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
SELIBR IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
BIBSYS IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NNDB people IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
vtls000421215
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
People Australia IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNE IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CTHS person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
WikiTree person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Photographers' Identities Catalog IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel prize IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Academic Tree IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Babelio author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NE.se IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
PM20 folder IDઅંગ્રેજી
number of worksઅંગ્રેજી
૨૦
number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
૧૩
૦ સંદર્ભ
Google Doodleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Luminous-Lint IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BHL creator IDઅંગ્રેજી
named asઅંગ્રેજી
Koch, Robert, 1843-1910
૧ સંદર્ભ
Entomologists of the World IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
Whonamedit? doctor IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Virtual Laboratory person IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
S2A3 Biographical Database IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
BNB person IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો