මහාබලිපුරම් ස්මාරක සමූහය (Q3522747)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉන්දියාවේ තමිල් නාඩුවේ මහාබලිපුරම්හි පිහිටි යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
 • මහාබලිපුරම් දේවාල
 • මාමල්ලපුරම් දේවාල
 • සප්ත පැගෝඩා
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
මහාබලිපුරම් ස්මාරක සමූහය
ඉන්දියාවේ තමිල් නාඩුවේ මහාබලිපුරම්හි පිහිටි යුනෙස්කෝ ලෝක උරුම අඩවිය
 • මහාබලිපුරම් දේවාල
 • මාමල්ලපුරම් දේවාල
 • සප්ත පැගෝඩා
ඉංග්‍රීසි
Mahabalipuram temples
UNESCO world heritage site at Mahabalipuram, Tamil Nadu, India.
 • Group of Monuments at Mahabalipuram
 • Mamallapuram temples
 • Seven Pagodas

ප්‍රකාශ

4 scenes at Mahabalipuram monuments 2.jpg
4,000 × 2,461; 4.95 මෙ.බ.
0 යොමුව

12°37'0.120"N, 80°11'30.012"E
1 යොමුව
imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
English Wikipediaඉංග්‍රීසි
Group of monuments at Mahabalipuram
1 යොමුව
imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
English Wikipediaඉංග්‍රීසි
(i)ඉංග්‍රීසි
1 යොමුව
(ii)ඉංග්‍රීසි
1 යොමුව
(iii)ඉංග්‍රීසි
1 යොමුව
1 යොමුව

Identifiers

1 යොමුව
imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
English Wikipediaඉංග්‍රීසි
1 යොමුව
stated inඉංග්‍රීසි
Freebase Data Dumpsඉංග්‍රීසි
publication dateඉංග්‍රීසි
28 ඔක්තෝබර් 2013
Pleiades IDඉංග්‍රීසි
0 යොමුව
 
සංස්කරණය කරන්න
  සංස්කරණය කරන්න
   සංස්කරණය කරන්න
    සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
      "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q3522747&oldid=835537038" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි