දමයන්ති (Q3521321)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හින්දු පුරාණෝක්තිවේදයේ එන චරිතය
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
දමයන්ති
හින්දු පුරාණෝක්තිවේදයේ එන චරිතය
  ඉංග්‍රීසි
  Damayanti
  Hindu mythological character

   ප්‍රකාශ

   instance ofඉංග්‍රීසි
   mythical characterඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Nala and Demayantiඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Damayanti and the swan-messenger (Painting by Raja Ravi Varma) (ඉංග්‍රීසි)
   0 යොමුව
   spouseඉංග්‍රීසි
   creatorඉංග්‍රීසි
   1 යොමුව
   imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
   Russian Wikipediaඉංග්‍රීසි
   Nala-Damayanti
   1 යොමුව
   imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
   English Wikipediaඉංග්‍රීසි

   Identifiers

   British Museum person-institutionඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
    
   සංස්කරණය කරන්න
    සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
      සංස්කරණය කරන්න
       සංස්කරණය කරන්න
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q3521321&oldid=780714943" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි