અગાથા ક્રિસ્ટી (Q35064)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
English mystery and detective writer અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અગાથા ક્રિસ્ટી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  English mystery and detective writer
  • Agatha Mary Clarissa Christie
  • Agatha Mary Clarissa Miller
  • Mary Westmacott
  • Agatha Mary Clarissa Mallowan

  વિધાનો

  Agatha Christie in 1925.jpg
  ૨૫૨ × ૩૧૮; ૯ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Christie.png
  ૧૯૭ × ૧૯૭; ૫૯ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Agatha Christie (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Agatha Mary Clarissa Miller (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Agatha અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Mary અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Clarissa અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  3
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Miller અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Christie અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  ૨૪ ડિસેમ્બર 1914Gregorian
  has cause અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Mallowan અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  3
  ૧૧ સપ્ટેમ્બર 1930
  has cause અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christien અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  ૧૫ સપ્ટેમ્બર 1890Gregorian
  ૨૧ સંદર્ભો
  named as અંગ્રેજી
  Dame Agatha Christie
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Internet Broadway Database person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  NE.se ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Find A Grave અંગ્રેજી
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  The Peerage અંગ્રેજી
  The Peerage person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Mary Clarissa Miller
  NooSFere અંગ્રેજી
  NooSFere author ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  FemBio અંગ્રેજી
  FemBio ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Dame Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  NooSFere અંગ્રેજી
  NooSFere author ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Mary Clarissa Christie
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Le Delarge અંગ્રેજી
  Le Delarge ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  Torquay અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  ૧૨ જાન્યુઆરી 1976
  ૨૧ સંદર્ભો
  named as અંગ્રેજી
  Dame Agatha Christie
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Internet Broadway Database person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  NE.se ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Find A Grave અંગ્રેજી
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  The Peerage અંગ્રેજી
  The Peerage person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Mary Clarissa Miller
  NooSFere અંગ્રેજી
  NooSFere author ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  FemBio અંગ્રેજી
  FemBio ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Dame Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha CHRISTIE
  NooSFere અંગ્રેજી
  NooSFere author ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Mary Clarissa Christie
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  Agatha christie's grave.jpg
  ૫૫૫ × ૭૬૦; ૧૫૨ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Frederick Alvah Miller અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  The Peerage અંગ્રેજી
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  Clarisa Margaret Boehmer અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  The Peerage અંગ્રેજી
  Archie Christie અંગ્રેજી
  ૨૪ ડિસેમ્બર 1914Gregorian
  place of marriage અંગ્રેજી
  Clifton અંગ્રેજી
  ઓક્ટોબર 1928Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  title of broader work અંગ્રેજી
  England, Bristol Parish Registers, 1538-1900 [FamilySearch] (અંગ્રેજી)
  writing languages અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  dramaturge અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  prosaist અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  inferred from અંગ્રેજી
  Category:English autobiographers અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  archaeologist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Society of Literature અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner of અંગ્રેજી
  Greenway Estate અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  private education અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (end) અંગ્રેજી
  1976
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Christie's signature.png
  ૩૦૦ × ૮૧; ૧૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Agatha Christie bibliography અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hercule Poirot અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Murder of Roger Ackroyd અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Sittaford Mystery અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Peril at End House અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lord Edgware Dies અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Murder on the Orient Express અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The A.B.C. Murders અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cards on the Table અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Death on the Nile અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sad Cypress અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Five Little Pigs અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Towards Zero અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  A Murder Is Announced અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  A Daughter's a Daughter અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Endless Night અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Curtain અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sleeping Murder અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  And Then There Were None અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  adventure novel અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  detective fiction અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Edgar Award અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of the British Empire અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Agatha Christie અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  BNA authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NORAF ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨ સંદર્ભો
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  Deutsche Biographie ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  National Library of Korea Identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  Mary Westmacott
  named as અંગ્રેજી
  Westmacott, Mary, 1890-1976
  Westmacott, Mary
  ૦ સંદર્ભ
  named as અંગ્રેજી
  Christie, Agatha, 1890-1976
  Christie, Agatha
  National Library of Israel ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Russia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  abART person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Allcinema person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Amazon author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Film Institute person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bait La Zemer Ha-Ivri artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BD Gest' author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  BFI Filmography person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BFI Films, TV and people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliopoche author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bitraga author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BookBrainz author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ciné-Ressources person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinema.de ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CineMagia person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  cinematografo.it name or company ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CoBiS author ID અંગ્રેજી
  Collective Biographies of Women ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Crew United person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
  Discogs artist ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Douban author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Douban person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DUC ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EDb person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eiga.com person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  elCinema person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia delle donne ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Europeana entity અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  FamilySearch person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fantastic Fiction author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FemBio ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FilmTv.it person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Filmweb.pl person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Find A Grave અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giant Bomb ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Itaú Cultural ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KINENOTE person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kvikmyndir person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Los Angeles Review of Books author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Le Delarge ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lives of WWI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Metacritic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MobyGames developer ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Movieplayer person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MUBI person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Munzinger person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Muziekweb performer ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MyAnimeList people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MYmovies name ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NooSFere author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library subject ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Media Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orlando author ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Agatha Christie
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecation અંગ્રેજી
  link rot અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Prisma ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TCM Movie Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Encyclopedia of Science Fiction ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mix'n'match અંગ્રેજી
  The Numbers person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Peerage person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TheatreOnline ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theatricalia person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani ID અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  TV Guide person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TV Tropes identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unifrance person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BeWeB અંગ્રેજી
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  WBIS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBPLN author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WhoSampled artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Worlds Without End author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KBpedia ID અંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો