સાલ્ઝબર્ગ (Q34713)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
city in Salzburg federated state, Austriaઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સાલ્ઝબર્ગ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Salzburg
  city in Salzburg federated state, Austria

   વિધાનો

   big cityઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   municipality of Austriaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   district of Austriaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Salzburg Altstadt vom Mönchsberg.jpg
   ૩,૨૬૪ × ૨,૪૪૮; ૨.૩૪ MB
   ૧ સંદર્ભ
   Salzburg (જર્મન)
   ૧ સંદર્ભ
   Salzburg (જર્મન)
   ૧ સંદર્ભ
   salt tradeઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   Salzachઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Alterbachઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   inferred fromઅંગ્રેજી
   Plainbrückeઅંગ્રેજી
   located on terrain featureઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   47°48'0"N, 13°2'0"E
   ૧ સંદર્ભ

   47°47'49.92"N, 13°2'51.65"E
   ૦ સંદર્ભ
   Heinz Schadenઅંગ્રેજી
   ૩૦ એપ્રિલ 1999
   ૨૦ સપ્ટેમ્બર 2017
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Harald Preunerઅંગ્રેજી
   ૨૦ સપ્ટેમ્બર 2017
   ૦ સંદર્ભ
   populationઅંગ્રેજી
   ૧,૪૬,૬૩૧
   ૧ જાન્યુઆરી 2014
   ૦ સંદર્ભ
   ૧,૫૦,૮૮૭
   ૧ જાન્યુઆરી 2016
   ૧ સંદર્ભ
   ૧,૫૨,૩૬૭
   ૧ જાન્યુઆરી 2017
   ૦ સંદર્ભ
   ૪૨૪ મીટર
   ૧ સંદર્ભ
   ૪૩૭ મીટર
   ૦ સંદર્ભ
   UTC+01:00અંગ્રેજી
   valid in periodઅંગ્રેજી
   standard timeઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   UTC+02:00અંગ્રેજી
   valid in periodઅંગ્રેજી
   daylight saving timeઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   São João da Madeiraઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   owner ofઅંગ્રેજી
   SAK sports facility Nonntalઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Berchtesgadener Landઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૬૬ square kilometre
   ૧ સંદર્ભ
   5020
   ૧ સંદર્ભ
   5023
   ૦ સંદર્ભ
   5026
   ૦ સંદર્ભ
   5061
   ૦ સંદર્ભ
   5071
   ૦ સંદર્ભ
   5081
   ૦ સંદર્ભ
   5082
   ૦ સંદર્ભ
   Karte A Sbg S.svg
   ૧,૦૫૦ × ૮૯૦; ૧૧ KB
   ૧ સંદર્ભ
   detail mapઅંગ્રેજી
   Salzburger Stadtteile.jpg
   ૮,૬૩૫ × ૯,૨૫૫; ૩.૪૭ MB
   ૦ સંદર્ભ
   Flag of Salzburg (state).svg
   ૯૦૦ × ૬૦૦; ૬૧ KB
   ૧ સંદર્ભ
   AUT Salzburg (Stadt) COA.svg
   ૪૨૨ × ૪૭૭; ૧૪ KB
   ૧ સંદર્ભ
   list of monumentsઅંગ્રેજી
   listed objects in Salzburgઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Salzburg
   ૦ સંદર્ભ
   topic's main Wikimedia portalઅંગ્રેજી
   Portal:Salzburgઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Category:Salzburgઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   category of associated peopleઅંગ્રેજી
   Category:People from Salzburgઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   category for people born hereઅંગ્રેજી
   Category:Born in Salzburgઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   category for people who died hereઅંગ્રેજી
   Category:Deaths in Salzburgઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   category of people buried hereઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   geography of topicઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   history of topicઅંગ્રેજી
   history of town Salzburgઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   described by sourceઅંગ્રેજી
   statement is subject ofઅંગ્રેજી
   Salzburg (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Dewey Decimal Classificationઅંગ્રેજી
   2--43632
   ૦ સંદર્ભ
   licence plate codeઅંગ્રેજી
   S
   ૧ સંદર્ભ
   exact matchઅંગ્રેજી
   permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ

   Identifiers

   Austrian municipality keyઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   DMOZ IDઅંગ્રેજી
   MusicBrainz area IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNames IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   GeoNamesઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Facebook Places IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   YSO IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopedia of Modern Ukraine IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   OSM relation IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   PACTOLS thesaurus IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   TGN IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ