Liū Cŭng-nguòng (Q337773)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
唐宋八大家之一,唐朝文學家 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Liū Cŭng-nguòng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Liu Zongyuan
  Chinese writer (773-819)
  • Zihou
  • Liu Liuzhou
  • Liu Hedong

  Mièu-sŭk

  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  所屬實體 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Liu Zongyuan.jpg
  924 × 1,585;​332 KB
  0 chăng-kō̤
  sèng-pia̍t 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  kok-che̍k 閩南語
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  Liú 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  表字 繁體中文
  子厚
  越語漢字音 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  Tử Hậu
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  日語假名 繁體中文
  りゅう そうげん
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  chhut-sì 閩南語
  13 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 10 2015
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  環球百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  LIU ZONGYUAN [ LIEOU TSONG-YUAN ]
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan (???)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  載於 繁體中文
  Trove資料庫整合器 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  chhut-sì-tē 閩南語
  Tiông-an 閩南語
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  13 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 10 2015
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  環球百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  LIU ZONGYUAN [ LIEOU TSONG-YUAN ]
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan (???)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  載於 繁體中文
  Trove資料庫整合器 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Zongyuan Liu
  kòe-sin-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  墓地 繁體中文
  萬年縣 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  lāu-pē 閩南語
  柳鎮 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  配偶 繁體中文
  楊氏 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  kiáⁿ-jî 閩南語
  柳女 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  柳佛婢 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  柳告 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  家族 繁體中文
  河東柳氏 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  通曉語言 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  籍貫 繁體中文
  解縣 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  chit-gia̍p 閩南語
  Si-jîn 閩南語
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  14 6 2019
  族群 繁體中文
  棄用原因 繁體中文
  來源已知不可靠 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kì-chài tī 閩南語
  晚笑堂畫傳 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Kū Tông-su 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  舊唐書/卷160 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Sin Tông-su 閩南語
  陳述主體項目 繁體中文
  新唐書/卷168 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  管轄區 繁體中文
  世界範圍 繁體中文
  斷定方法 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Liu Zongyuan
  0 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:柳宗元 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 3 2021
  載於 繁體中文
  Japan Search 英文
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  21 3 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 8 2015
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2022
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  德國傳記識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2022
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2022
  0 chăng-kō̤
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2022
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  6 3 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 12 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2022
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  28 5 2022
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 12 2014
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  11 4 2024
  IdRef識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 10 2018
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  CiNii CRID 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Liu Zongyuan
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  FactGrid項目編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  主體名為 繁體中文
  ЛЮ ЦЗУНЪЮАНЬ
  棄用原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  日本搜索名稱標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  LibriVox作者編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  MusicBrainz 閩南語
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi