ગૅલિલિયો ગૅલિલિ (Q307)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઇટાલિયન ગણિતશાસ્ત્રી, ભૌતિકશાસ્ત્રી, ફિલસૂફ અને ખગોળશાસ્ત્રી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ગૅલિલિયો ગૅલિલિ
ઇટાલિયન ગણિતશાસ્ત્રી, ભૌતિકશાસ્ત્રી, ફિલસૂફ અને ખગોળશાસ્ત્રી
  અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Italian mathematician, physicist, philosopher and astronomer
  • Galileo
  • G. Galilei

  વિધાનો

  Galileo.arp.300pix.jpg
  ૧,૧૮૦ × ૧,૪૪૮; ૨૦૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Galileo Galilei (ઇટાલિયન)
  ૧ સંદર્ભ
  Galileo અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Galilei અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૮ જાન્યુઆરી 1642Gregorian
  ૧૧ સંદર્ભો
  SNAC અંગ્રેજી
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Find a Grave અંગ્રેજી
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  named as અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Babelio અંગ્રેજી
  Babelio author ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Galilée
  InPhO ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Discogs અંગ્રેજી
  Discogs artist ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  named as અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Basilica of Santa Croce અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vincenzo Galilei અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Giulia Ammannati અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Michelagnolo Galilei અંગ્રેજી
  type of kinship અંગ્રેજી
  brother અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  Marina Gamba અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vincenzo Gamba અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Maria Celeste અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Latin અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  Italian અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Latin અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  heresy અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  astrologer અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  polymath અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  engineer અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  mechanics અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  philosophy અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Accademia della Crusca અંગ્રેજી
  ૧૭ ઓગસ્ટ 1605Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Lincean Academy અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Niccolò Arrighetti અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Italians અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Catholicism અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  After 350 Years, Vatican Says Galileo Was Right: It Moves (અંગ્રેજી)
  ૩૧ ઓક્ટોબર 1992
  Galileo Galilei Signature 2.svg
  ૧૪૦ × ૬૧; ૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  medical condition અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  sponsor અંગ્રેજી
  Cosimo de' Medici અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Galilean transformation અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  equations for a falling body અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Blason de Galilée (Galileo Galilei).svg
  ૬૦૦ × ૬૬૦; ૫ KB
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Soviet Encyclopedia (1969–1978) અંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Галилей Галилео
  ૦ સંદર્ભ
  Ottův slovník naučný અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred from અંગ્રેજી
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Galileo's middle finger અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Galileo Galilei
  ૦ સંદર્ભ
  topic's main template અંગ્રેજી
  Template:Galileo Galilei અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Galileo Galilei અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BAnQ author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NORAF ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  National Library of Chile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NCL ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ELNET ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author ID અંગ્રેજી
  Union List of Artist Names ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifier અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Lithuania ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lebanese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Russia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  Regensburg Classification અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  abART person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Accademia della Crusca ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biblioteche dei filosofi ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bridgeman artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CCAB ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Christie's creator ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CoBiS author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Corpus Corporum author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DLL Catalog author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  e-archiv.li ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EMLO person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopaedia Herder author ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mix'n'match અંગ્રેજી
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Entomologists of the World ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mix'n'match અંગ્રેજી
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ILI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecation અંગ્રેજી
  former IMDb character page અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IntraText author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore scholar ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Letteraturaitaliana.net author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Liber Liber author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Mathematics Genealogy Project ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mille Anni di Scienza in Italia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Musicalics composer ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Romania ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NicoNicoPedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nLab ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Orthodox Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Persée author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  RSL ID (person) અંગ્રેજી
  Russian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  excluding અંગ્રેજી
  Russian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Semantic Scholar author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shakeosphere person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Stanford Encyclopedia of Philosophy ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  mapping relation type અંગ્રેજી
  exact match અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Latin Library author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trading Card Database person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Filosofia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  French Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Grove Art Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHF author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ