ગૅલિલિયો ગૅલિલિ (Q307)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ઇટાલિયન ગણિતશાસ્ત્રી, ભૌતિકશાસ્ત્રી, ફિલસૂફ અને ખગોળશાસ્ત્રી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ગૅલિલિયો ગૅલિલિ
ઇટાલિયન ગણિતશાસ્ત્રી, ભૌતિકશાસ્ત્રી, ફિલસૂફ અને ખગોળશાસ્ત્રી
  અંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Italian mathematician, physicist, philosopher and astronomer
  • Galileo
  • G. Galilei
  • Jialilüe
  • Galilée
  • Galilee

  વિધાનો

  Galileo.arp.300pix.jpg
  ૧,૧૮૦ × ૧,૪૪૮; ૨૦૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Galileo Galilei (ઇટાલિયન)
  ૧ સંદર્ભ
  Galileoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tupu Tamandreઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૮ જાન્યુઆરી 1642Gregorian
  ૯ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Babelioઅંગ્રેજી
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Galilée
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Galileo Galilei
  Basilica of Santa Croceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vincenzo Galileiઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Giulia Ammannatiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Michelagnolo Galileiઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  brotherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  કોઇ કિંમત નથી
  ૦ સંદર્ભ
  Marina Arévalo Cárdenasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vincenzo Gambaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Maria Celesteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Latinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  heresyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  astronomerઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  ૧ સંદર્ભ
  astrologerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  polymathઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  engineerઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  mechanicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  philosophyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Accademia della Cruscaઅંગ્રેજી
  ૧૭ ઓગસ્ટ 1605Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Lincean Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Niccolò Arrighettiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Italiansઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Catholicismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Galileo Galilei Signature 2.svg
  ૧૪૦ × ૬૧; ૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  medical conditionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  sponsorઅંગ્રેજી
  Cosimo de' Mediciઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Regensburg Classificationઅંગ્રેજી
  BF 3785
  ૦ સંદર્ભ
  IU 9175
  ૦ સંદર્ભ
  Galileo Galilei
  ૦ સંદર્ભ
  topic's main templateઅંગ્રેજી
  Template:Galileo Galileiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Галилей Галилео
  ૦ સંદર્ભ
  Ottův slovník naučnýઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  inferred fromઅંગ્રેજી

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EMLO person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  Russianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  excludingઅંગ્રેજી
  Russianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  former IMDb character pageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  e-archiv.li IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Persée author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bridgeman artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christie's creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Accademia della Crusca IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ISFDB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Entomologists of the World IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shakeosphere person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PRDL Author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PUSC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો