દાસી જીવણ (Q2760752)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતના એક સંત અને ભજનીક
 • જીવણદાસ
 • સૌરાષ્ટ્ર ના રાધાજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
દાસી જીવણ
ગુજરાતના એક સંત અને ભજનીક
 • જીવણદાસ
 • સૌરાષ્ટ્ર ના રાધાજી
અંગ્રેજી
Dasi Jivan
A saintly poet from gujarat
 • Jivandas

વિધાનો

 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો