ઈન્દ્રા નૂયી (Q264913)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian-born, naturalized American, business executiveઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઈન્દ્રા નૂયી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Indra Nooyi
  Indian-born, naturalized American, business executive
  • Indra Krishnamurthy Nooyi
  • இந்திரா கிருஷ்ணமூர்த்தி நூயி

  વિધાનો

  Indraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Johnson & Johnsonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Booz Allen Hamiltonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boston Consulting Groupઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Motorolaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Yale Corporationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Catalystઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  World Justice Projectઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctor honoris causaઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  Wake Forest Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctor honoris causaઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  University of Warwickઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctor honoris causaઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  Miami Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctor honoris causaઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  Pennsylvania State Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  honorary degreeઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  Duke Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Barnard Medal of Honorઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  Barnard Collegeઅંગ્રેજી
  honorary degreeઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  New York Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctor honoris causaઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  Babson Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  honorary degreeઅંગ્રેજી
  conferred byઅંગ્રેજી
  North Carolina State Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Benjamin Franklin Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Greenwichઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Indra Nooyiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો