නල (Q2588460)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
හින්දු පුරාණෝක්තිවේදයේ චරිතය
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
නල
හින්දු පුරාණෝක්තිවේදයේ චරිතය
  ඉංග්‍රීසි
  Nala
  character in Hindu mythology

   ප්‍රකාශ

   instance ofඉංග්‍රීසි
   mythical characterඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Nala and Demayantiඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Nala-Damayanti (Painting by Raja Ravi Varma) (ඉංග්‍රීසි)
   නල-දමයන්ති (රාජා රවී වර්මාගේ සිතුවමක්) (සිංහල)
   0 යොමුව
   spouseඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Nala-Damayanti
   1 යොමුව
   imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
   English Wikipediaඉංග්‍රීසි
   different fromඉංග්‍රීසි
   Nalaඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව

   Identifiers

   1 යොමුව
   stated inඉංග්‍රීසි
   Freebase Data Dumpsඉංග්‍රීසි
   publication dateඉංග්‍රීසි
   28 ඔක්තෝබර් 2013
    
   සංස්කරණය කරන්න
   සංස්කරණය කරන්න
    සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
      සංස්කරණය කරන්න
       සංස්කරණය කරන්න
        සංස්කරණය කරන්න
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q2588460&oldid=695342136" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි