ബീഥോവൻ (Q255)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ജർമ്മൻ സംഗീതജ്ഞനും, പിയാനോ വിദ്വാനും
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ബീഥോവൻ
ജർമ്മൻ സംഗീതജ്ഞനും, പിയാനോ വിദ്വാനും
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  German classical and romantic composer
  • Beethoven
  • L. van Beethoven
  • Ludvig van Beethoven
  • Ludwig Van Beethoven
  • L. Bethovenas
  • Ludwik van Beethoven
  • Louis van Beethoven
  • L. v. Beethoven
  • L. van Betkhoven

  പ്രസ്താവനകൾ

  Beethovensmall.jpg
  466 × 592; 290 കെ.ബി.
  Portrait by Joseph Karl Stieler, 1820 (ഇംഗ്ലീഷ്)
  Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  17 ഡിസംബർ 1770Gregorian
  16 ഡിസംബർ 1770Gregorian
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  26 മാർച്ച് 1827Gregorian
  19 സ്രോതസ്സുകൾ
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  quoteഇംഗ്ലീഷ്
  С этого времени он жил тихо и уединенно в деревне Мёдлинге, близ Вены, и изредка возвещал о себе смелыми своими фантазиями. Здес он умер, от водяной болезни, 26 Марта 1827. (റഷ്യൻ)
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  quoteഇംഗ്ലീഷ്
  Im Herbst 1825 bezog er seine letzte Wohnung im Schwarzspanierhause, wo er am Abende des 26. März 1827 im Alter von 56 Jahren gestorben ist. (ജർമ്മൻ)
  RKDartists IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  IMSLP IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  Find A Grave memorial IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  Find A Grave memorial IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  Discogs artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  Babelio author IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  KNAW past member IDഇംഗ്ലീഷ്
  named asഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig von Beethoven
  intoxicationഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  place of burialഇംഗ്ലീഷ്
  grave of Ludwig van Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  image of graveഇംഗ്ലീഷ്
  Beethovens Grab 2004.jpg
  1,200 × 1,618; 1.07 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Johann van Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Maria Magdalena van Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kaspar Anton Karl van Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  type of kinshipഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nicolaus Johann van Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  type of kinshipഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  വില നൽകിയിട്ടില്ല
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  വില നൽകിയിട്ടില്ല
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  movementഇംഗ്ലീഷ്
  Classical periodഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  romantic musicഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  composition for string quartetഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  piano sonataഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  violin sonataഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  string trioഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  death of Ludwig van Beethovenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dorothea von Ertmannഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ferdinand Riesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Archduke Rudolf of Austriaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Babette Countess Keglevich de Buzinഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  student ofഇംഗ്ലീഷ്
  Christian Gottlob Neefeഇംഗ്ലീഷ്
  series ordinalഇംഗ്ലീഷ്
  1
  1 സ്രോതസ്സ്
  quoteഇംഗ്ലീഷ്
  Beethovens erster Lehrer in Bonn (ജർമ്മൻ)
  Beethoven’s first teacher at Bonn (ഇംഗ്ലീഷ്)
  Le premier maître de Beethoven à Bonn (ഫ്രഞ്ച്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gilles van der Eedenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Muzio Clementiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  work period (start)ഇംഗ്ലീഷ്
  1782
  1 സ്രോതസ്സ്
  work period (end)ഇംഗ്ലീഷ്
  1827
  1 സ്രോതസ്സ്
  Germansഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Catholicismഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  Beethoven Signature.svg
  392 × 62; 13 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  medical conditionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  iron overloadഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  alcoholic hepatitisഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  sarcoidosisഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Whipple diseaseഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Crohn's diseaseഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  lead poisoningഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Paget's disease of boneഇംഗ്ലീഷ്
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  sourcing circumstancesഇംഗ്ലീഷ്
  presumablyഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  instrumentഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Symphony No. 9ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Piano Sonata No. 14ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Missa Solemnisഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Piano Sonata No. 8ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Symphony No. 5ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Symphony No. 6ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Piano Sonata No. 21ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Piano Sonata No. 23ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Violin Sonata No. 9ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Symphony No. 3ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Fidelioഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  commemorative plaque imageഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ludwig van Beethoven
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Commons Creator pageഇംഗ്ലീഷ്
  Ludwig van Beethoven
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Allgemeine Deutsche Biographieഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Beethoven, Ludwig van (ADB)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  Beethoven, Ludwig vanഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopedic Lexiconഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1911 Encyclopædia Britannicaഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  EB-11 / Beethoven, Ludwig vanഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  BBC programme IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  MusicBrainz artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ULAN IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  IMSLP IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BMLOഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNE IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Libraries Australia IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SELIBR IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BAV IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BIBSYS IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PTBNP IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SUDOC authorities IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  CANTIC-IDഇംഗ്ലീഷ്
  EGAXA IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SBN author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  DBNL author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NNDB people IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  genealogics.org person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  British Museum person-institutionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  KulturNav-idഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Project Gutenberg author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  AllMusic artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Discogs artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Spotify artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  GTAA IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BiblioNet author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NLA Persistent Identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  AGORHA person/institution IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  CERL IDഇംഗ്ലീഷ്
  Musopen composer IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Filmportal IDഇംഗ്ലീഷ്
  Les Archives du Spectacle Person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  AlloCiné person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kinopoisk person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ČSFD person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  AllMovie artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Elonet person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PORT person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Scope.dk person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BVMC person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  WikiTree person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NLR (Romania) IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NYT topic IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Theatricalia person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  National Library of Greece IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  RKDartists IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SNAC Ark IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  KNAW past member IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  VGMdb artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Te Papa person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  openMLOL author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Cultureel Woordenboek identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNA authority IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Academic Tree IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Bridgeman artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Bait La Zemer Ha-Ivri artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Billboard artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  PM20 folder IDഇംഗ്ലീഷ്
  number of worksഇംഗ്ലീഷ്
  40
  number of works accessible onlineഇംഗ്ലീഷ്
  18
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  gravsted.dk IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Catholic Encyclopedia IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Google Doodleഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Last.fm IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  iTunes artist IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Christie's creator IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  RA Collections IDഇംഗ്ലീഷ്
  11989
  1 സ്രോതസ്സ്
  Carnegie Hall agent IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Online Books Page author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  CONOR IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Runeberg author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Science Museum people IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Internet Broadway Database person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  UK National Archives IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flanders Arts Institute person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BNB person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BIU Santé person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Babelio author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  University of Barcelona authority IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  LBT person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Angelicum author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Enciclopédia Itaú Cultural IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  IPI name numberഇംഗ്ലീഷ്
  00075607366
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Muziekweb performer IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Austrian Biographical Encylopedia IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Comic Vine IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Giant Bomb IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hymnary author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Library of Congress JukeBox IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  RegiowikiAT IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Klexikon article IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Treccani IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Enciclopedia Italiana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക