જ્યોર્જ વૉશિંંગટન (Q23)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
First President of the United Statesઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જ્યોર્જ વૉશિંંગટન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  George Washington
  First President of the United States
  • Washington
  • President Washington
  • G. Washington
  • Father of the United States

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Gilbert Stuart Williamstown Portrait of George Washington.jpg
  ૧,૫૮૮ × ૧,૯૩૨; ૬૦૧ KB
  El presidente Washington por [[Gilbert Stuart]] (સ્પેનિશ)
  Kingdom of Great Britainઅંગ્રેજી
  ૪ જુલાઇ 1776Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  George Washington (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Georgeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૨ ફેબ્રુઆરી 1732Gregorian
  ૭ સંદર્ભો
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  Westmoreland Countyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૪ ડિસેમ્બર 1799Gregorian
  ૯ સંદર્ભો
  BnF IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  George Washington
  date of burial or cremationઅંગ્રેજી
  ૧૮ ડિસેમ્બર 1799Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Mount Vernonઅંગ્રેજી
  ૧૮ ડિસેમ્બર 1799Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Washington's tombઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Washington Tomb.jpg
  ૩,૦૭૨ × ૨,૩૦૪; ૧.૪૯ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Augustine Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mary Ball Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Betty Washington Lewisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Samuel Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John Augustine Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Charles Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Augustine Washington, Jr.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lawrence Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Martha Washingtonઅંગ્રેજી
  ૬ જાન્યુઆરી 1759Gregorian
  place of marriageઅંગ્રેજી
  White Houseઅંગ્રેજી
  ૧૪ ડિસેમ્બર 1799Gregorian
  end causeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Martha Parke Custisઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  stepdaughterઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John Parke Custisઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  stepsonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  George Washington Parke Custisઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  adopted sonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  President of the United Statesઅંગ્રેજી
  ૩૦ એપ્રિલ 1789Gregorian
  ૪ માર્ચ 1797Gregorian
  John Adamsઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  1
  કોઇ કિંમત નથી
  elected inઅંગ્રેજી
  ૧૩ જુલાઇ 1798Gregorian
  ૧૪ ડિસેમ્બર 1799Gregorian
  ૧૫ જૂન 1775Gregorian
  ૨૩ ડિસેમ્બર 1788Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  freemasonryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Philosophical Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Société d'agriculture de Parisઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Thanks of Congressઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Congressional Gold Medalઅંગ્રેજી
  ૨૫ માર્ચ 1776Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  Westmoreland Countyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mount Vernonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nonpartisanismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  social classificationઅંગ્રેજી
  slave ownerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  George Washington signature.svg
  ૪૦૪ × ૧૧૩; ૫ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૫ જૂન 1775Gregorian
  ૨૩ ડિસેમ્બર 1788Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  ૪ જુલાઇ 1796Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  Orders 31-3.jpg
  ૨,૪૨૦ × ૧,૮૧૨; ૧૮૮ KB
  ૧૩ જુલાઇ 1798Gregorian
  ૧૪ ડિસેમ્બર 1799Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  American Revolutionary Warઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Philadelphia campaignઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  French and Indian Warઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boston campaignઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of Fort Necessityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  New York and New Jersey Campaignઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Northwest Indian Warઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Braddock Expeditionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of the Monongahelaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Battle of Jumonville Glenઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Yorktown campaignઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Continental Armyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  Blueskinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hamiltonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  coat of arms of George Washingtonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Coat of Arms of George Washington.svg
  ૩૯૫ × ૪૭૧; ૪૪૭ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Blueskinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nelsonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  George Washington
  ૧ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Вашингтон Джордж
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Sytin Military Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wolfram Language entity codeઅંગ્રેજી
  Entity["Person", "GeorgeWashington::7v7hm"]
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  former IMDb character pageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Former burial location (અંગ્રેજી)
  ૨૬ જાન્યુઆરી 2017
  ૧ સંદર્ભ
  Burial:Mount Vernon Estate (અંગ્રેજી)
  ૨૬ જાન્યુઆરી 2017
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rodovid IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KulturNav-idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US Congress Bio IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  AGORHA person/institution IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Electronic Enlightenment IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Athenaeum person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૧૫
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૨૪
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Biografisch Portaal numberઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BBC Things IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Washington, George, 1732-1799
  ૧ સંદર્ભ
  LOA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Isidore IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kindred Britain IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  Encyclopedia Virginia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  mapping relation typeઅંગ્રેજી
  exact matchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  Fandom Wikia article IDઅંગ્રેજી
  Giant Bomb IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Saint Louis Art Museum person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dizionario di Storia Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો