આલ્ફ્રેડ નોબેલ (Q23810)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Swedish chemist, innovator, and armaments manufacturer અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
આલ્ફ્રેડ નોબેલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Swedish chemist, innovator, and armaments manufacturer
  • Alfred B. Nobel
  • Alfred Bernhard Nobel
  • Nobel

  વિધાનો

  AlfredNobel2.jpg
  ૧,૬૬૦ × ૨,૧૦૨; ૧.૦૨ MB
  Alfred Nobel (કતલાન)
  Alfred Nobel. (સ્વીડિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  Alfred Nobel (અજ્ઞાત ભાષા)
  ૧ સંદર્ભ
  Alfred Bernhard Nobel (અંગ્રેજી)
  Alfred અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  Bernhard અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૧ ઓક્ટોબર 1833Gregorian
  ૯ સંદર્ભો
  Alfred B Nobel (સ્વીડિશ)
  Issue 27 (1990-1991) અંગ્રેજી
  Ragnhild Lundström અંગ્રેજી
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  quotation અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard Nobel
  GeneaStar અંગ્રેજી
  GeneaStar person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Roglo અંગ્રેજી
  Roglo person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard Nobel
  ૨ સંદર્ભો
  nobelprize.org: Alfred Nobel 1833-1896 Established the Nobel Prizes "for the Greatest Benefit to Mankind" (અંગ્રેજી)
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  quotation અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Jakob and Johanne parish અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  quotation અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  ૧૦ ડિસેમ્બર 1896Gregorian
  ૮ સંદર્ભો
  Alfred Nobel 1833-1896Established the Nobel Prizes "for the Greatest Benefit to Mankind" (સ્વીડિશ)
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard Nobel
  GeneaStar અંગ્રેજી
  GeneaStar person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Roglo અંગ્રેજી
  Roglo person ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Alfred Nobel
  Sanremo અંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  Northern Cemetery અંગ્રેજી
  burial plot reference અંગ્રેજી
  Kvarter 04A, gravnummer 170
  ૩૦ ડિસેમ્બર 1896Gregorian
  Nobel grav 2009.jpg
  ૩,૨૬૪ × ૨,૪૪૮; ૨.૫૧ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Immanuel Nobel અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  quotation અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Karolina Andriette Ahlsell અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  quotation અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Emil Oskar Nobel અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  family અંગ્રેજી
  Nobel family અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  French અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Russian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Italian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  French અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  philanthropist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  weapons manufacturer અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  engineer અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  engineer અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Royal Swedish Academy of Sciences અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  medical condition અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Legion of Honour અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Royal Order of the Polar Star અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Sytin Military Encyclopedia અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  New Encyclopedic Dictionary અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  EB-11 / Nobel, Alfred Bernhard અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Soviet Encyclopedia (1926–1947) અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hamburg Biographies અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish church birth records અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Jakob och Johannes kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/SSA/0008/C I a/21 (1828-1844), bildid: C0054707_00124 (સ્વીડિશ)
  quotation અંગ્રેજી
  Alfred Bernhard, Nobel Emanuel Conducteur och dess hustru Carolina A? Ahlfelt 30 år (સ્વીડિશ)
  Medvik અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Nobel, Alfred Bernhard, 1833-1896
  URL અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  said to be the same as અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alfred Nobel
  ૦ સંદર્ભ
  copyright status as a creator અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  based on heuristic અંગ્રેજી
  died more than 100 years ago અંગ્રેજી
  on focus list of Wikimedia project અંગ્રેજી

  Identifiers

  CANTIC ID અંગ્રેજી
  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  National Library of Russia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR.SI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  ArhivX LOD અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Alfred B Nobel (સ્વીડિશ)
  Issue 27 (1990-1991) અંગ્રેજી
  Ragnhild Lundström અંગ્રેજી
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  GeneaStar person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Golden ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Grace's Guide ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ILI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KulturNav-ID અંગ્રેજી
  catalog અંગ્રેજી
  Inventors in Sweden (KulturNav) અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Luminous-Lint ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Inventors Hall of Fame ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NicoNicoPedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP ID (unique) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder ID અંગ્રેજી
  number of works અંગ્રેજી
  ૪૭
  number of works accessible online અંગ્રેજી
  ૧૫
  named as અંગ્રેજી
  Nobel, Alfred Bernhard
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roglo person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Science Museum people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Structurae person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SVT Open archive અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish Gravestone ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish National Archive ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Swedish Portrait Archive ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library ID (former scheme) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WBIS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  KBpedia ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  IDU person ID અંગ્રેજી
  Arken ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHCL UUID અંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો