ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (Q20573873)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 • ആര്‍പ്പൂക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
ഇംഗ്ലീഷ്
Arpookara Grama Panchayat
Gram Panchayat in Kottayam district of Kerala, India
 • Arpookara Gramapanchayat

പ്രസ്താവനകൾ

0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of geographic center ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ
0 സ്രോതസ്സുകൾ
coordinates of easternmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°38'8.95"N, 76°31'46.16"E
coordinates of northernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°39'25.49"N, 76°26'52.48"E
coordinates of southernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°37'2.89"N, 76°30'40.28"E
coordinates of westernmost point ഇംഗ്ലീഷ്

Map

9°38'51.68"N, 76°23'54.06"E
24.53 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
24.29 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
shoelace formula ഇംഗ്ലീഷ്
35.62 കിലോമീറ്റർ
1 സ്രോതസ്സ്
based on heuristic ഇംഗ്ലീഷ്
Euclidean distance ഇംഗ്ലീഷ്
maintained by WikiProject ഇംഗ്ലീഷ്
0 സ്രോതസ്സുകൾ

തിരിച്ചറിയലുപാധികൾ

 
തിരുത്തുക
തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q20573873&oldid=1911368626" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്