હનુમાન (Q188618)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
The divine monkey companion of Rama in South Asia and Southeast Asiaઅંગ્રેજી
 • બજરંગ બલી
 • મારૂતિ
 • પવનપુત્ર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હનુમાન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • બજરંગ બલી
 • મારૂતિ
 • પવનપુત્ર
અંગ્રેજી
Hanuman
The divine monkey companion of Rama in South Asia and Southeast Asia
 • Bajrang
 • Bajrang bali
 • Anjaneya
 • Chiranjeevi
 • Hanumant
 • Kesarinandan
 • Kesharinandan
 • Maruti
 • Andoman
 • Andaman
 • Handuman
 • Pavanputra
 • Sankat mochan
 • Vanara
 • Sarvalokacharine
 • Manojavaya
 • Sarvayantratmakaya
 • Sarvamayavibhanana
 • Kapishvara
 • Mahakaya
 • Kapisenanayak
 • Bhavishhyathchaturanana
 • Ratnakundala
 • Ramaduta
 • Kesarisuta
 • Anjanagarbha Sambhuta
 • Dhruddavrat
 • Harimarkatamarkata
 • Kalanabha
 • Kamaroopin
 • Kanchanabha
 • Kapeeshwar
 • Lakshmanapranadata
 • Lankapuravidahaka
 • Lankineebhanjana
 • Lokapujya
 • Mahabala
 • Maharavanamardana
 • Marutatmaja
 • Panchavaktra
 • Paravidhyaparihara
 • Pingalaksha
 • Prasannatman
 • Pratapavate
 • Rakshovidhwansakaraka
 • Ramachudamaniprada
 • Ramakathalolaya
 • Sanjeevananagahatre
 • Sitaramapada
 • Sitaramapadaseva
 • Vagmine
 • Vajrakaya
 • Vajranakha
 • Vardhimainakapujita
 • Vijitendriya
 • Yogine

વિધાનો

StandingHanumanCholaDynasty11thCentury.jpg
૧,૦૫૮ × ૧,૫૯૨; ૪૧૧ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Suvannamacchaઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
Suvannamacchaઅંગ્રેજી
Macchanuઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
Macchanuઅંગ્રેજી
incarnation ofઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Hanuman
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
Nordisk familjebokઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
૧ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો