ക്യൂ ഗാർഡൻസ് (Q188617)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
world's largest collection of living plants in the London Borough of Richmond upon Thamesഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ക്യൂ ഗാർഡൻസ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Kew Gardens
  world's largest collection of living plants in the London Borough of Richmond upon Thames
  • Royal Botanic Gardens
  • Kew Royal Botanic Gardens

  പ്രസ്താവനകൾ

  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Palmhuis.jpg
  819 × 614; 114 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Royal Botanic Gardens, Kewഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kew Gardens
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Royal Botanical Gardens, Kew
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  has partഇംഗ്ലീഷ്
  Orangeryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  The great Pagoda (London)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Temperate Houseഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  The Palm Houseഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Japanese Gateway (Chokushi-Mon)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Queen's Beastsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Museum Number 1ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Museum Number 2ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Water Lily Houseഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  The Queen's Cottageഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Campanileഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Temple Of Bellonaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Temple of Arethusaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Temple of Aeolusഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  King William's Templeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  World Heritage Site IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Structurae structure IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Cultureel Woordenboek identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Te Papa person IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BHL creator IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NE.se IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  ARCHON codeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Twitter usernameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  SHARE Catalogue author IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  TripAdvisor IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  BGCI garden IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q188617&oldid=936211911" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്