Ciŏ Ṳ̀ng-gĭ (Q18285)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中華人民共和國國務院總理 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Ciŏ Ṳ̀ng-gĭ
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Zhu Rongji
  former Premier of the People's Republic of China
  • Economic Czar

  Mièu-sŭk

  1 chăng-kō̤
  圖片 繁體中文
  Zhu Rongji 1986.jpg
  788 × 1,008; 385 KB
  0 chăng-kō̤
  Sèng-pia̍t 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 4 2014
  母語人名 繁體中文
  朱镕基 (中文)
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  1 10 1928格里曆
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  命名為 繁體中文
  Zhu Rongji
  chhut-sì-tē 閩南語
  0 chăng-kō̤
  lāu-pē 閩南語
  朱寬澍 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  勞安 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  朱雲來 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhin-chhek 閩南語
  朱楩 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  0 chăng-kō̤
  Kang-têng-su 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  42
  頁碼 繁體中文
  1016
  Si̍t-gia̍p-ka 閩南語
  0 chăng-kō̤
  僱主 繁體中文
  擔任職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  29 3 1993
  終於 繁體中文
  17 3 1998
  取代對象 繁體中文
  姚依林 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  李嵐清 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  17 3 1998
  終於 繁體中文
  16 3 2003
  取代對象 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  上海市市長 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  黃菊 繁體中文
  始於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1988
  終於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1991
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  19 10 1992
  終於 繁體中文
  15 11 2002
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1989
  終於 繁體中文
  1991
  後繼者 繁體中文
  吳邦國 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  終於 繁體中文
  1951
  主修 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  黨籍 繁體中文
  共享資源分類 繁體中文
  Zhu Rongji
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:朱鎔基 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  1 chăng-kō̤
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 10 2018
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  Zhu, Rongji (1928-....) 朱, 鎔基 (1928-....)
  0 chăng-kō̤
  命名為 繁體中文
  Zhu, Rongji (1928-....)
  0 chăng-kō̤
  WorldCat識別碼 繁體中文
  有線-衛星公共事務網絡人物編號 Chinese (Hong Kong) (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  中國名人錄編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  表述為 繁體中文
  Rongji Zhu
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NLI編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi