ബുഡാപെസ്റ്റ് (Q1781)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
capital city of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ബുഡാപെസ്റ്റ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Budapest
  capital city of Hungary
  • Buda Pest
  • Buda-Pest

  പ്രസ്താവനകൾ

  Montage of Budapest.jpg
  2,800 × 3,240; 2.26 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  official nameഇംഗ്ലീഷ്
  Budapest (ഹംഗേറിയൻ)
  1 സ്രോതസ്സ്
  native labelഇംഗ്ലീഷ്
  Budapest (ഹംഗേറിയൻ)
  1 സ്രോതസ്സ്
  demonymഇംഗ്ലീഷ്
  Budapester (ഇംഗ്ലീഷ്)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Budapeŝtano (എസ്‌പരാന്റോ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1 സ്രോതസ്സ്
  archINFORM location IDഇംഗ്ലീഷ്
  6 ഓഗസ്റ്റ് 2018
  Kingdom of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  31 ജനുവരി 1946
  29 ഫെബ്രുവരി 1920Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hungarian Republicഇംഗ്ലീഷ്
  28 ഫെബ്രുവരി 1920Gregorian
  8 ഓഗസ്റ്റ് 1919Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Hungarian Soviet Republicഇംഗ്ലീഷ്
  1 ഓഗസ്റ്റ് 1919Gregorian
  21 മാർച്ച് 1919Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  First Hungarian Republicഇംഗ്ലീഷ്
  20 മാർച്ച് 1919Gregorian
  16 നവംബർ 1918Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  First Hungarian Republicഇംഗ്ലീഷ്
  7 ഓഗസ്റ്റ് 1919Gregorian
  2 ഓഗസ്റ്റ് 1919Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Republic of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  19 ഓഗസ്റ്റ് 1949
  1 ഫെബ്രുവരി 1946
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  People's Republic of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  22 ഒക്ടോബർ 1989
  20 ഓഗസ്റ്റ് 1949
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  People's Republic of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kingdom of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kingdom of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Lands of the Crown of Saint Stephenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Buda Districtഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Budakörnyék Districtഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Republic of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Central Districtഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Central Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kingdom of Hungaryഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  First Hungarian Republicഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  located in or next to body of waterഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  enclave withinഇംഗ്ലീഷ്
  Pest Countyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  1 സ്രോതസ്സ്
  Önkormányzati választások 2014. október 12.: Budapest főváros főpolgármester választás eredménye (ഹംഗേറിയൻ)
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  17,52,704
  determination methodഇംഗ്ലീഷ്
  criterion usedഇംഗ്ലീഷ്
  resident population (Hungary)ഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Daejeonഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Košiceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kielceഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Suboticaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Târgu Mureșഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Lvivഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Pest Countyഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Budakalászഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ürömഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Solymárഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Remeteszőlősഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nagykovácsiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Budakesziഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Budaörsഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Diósdഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Érdഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Halásztelekഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Szigetszentmiklósഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dunaharasztiഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Alsónémediഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gyálഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Vecsésഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Ecserഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Maglódഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Pécelഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nagytarcsaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Kistarcsaഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Csömörഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Fótഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dunakesziഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Szigetmonostorഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Törökbálintഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  52,514 ഹെക്ടേർ
  1 സ്രോതസ്സ്
  location mapഇംഗ്ലീഷ്
  Hungary budapest districts.svg
  562 × 537; 18 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Budapestഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Budapest (2011).svg
  900 × 600; 2.22 എം.ബി.
  15 ഓഗസ്റ്റ് 2011
  14 സെപ്റ്റംബർ 2011
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Budapest (1990-2011).svg
  900 × 600; 2.22 എം.ബി.
  30 സെപ്റ്റംബർ 1990
  14 ഓഗസ്റ്റ് 2011
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Budapest (1984-1990).svg
  900 × 600; 48 കെ.ബി.
  1 ജനുവരി 1984
  29 സെപ്റ്റംബർ 1990
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Hungary.svg
  1,200 × 600; 224 ബൈ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Hungary (1949-1956).svg
  900 × 600; 29 കെ.ബി.
  9 സെപ്റ്റംബർ 1949
  11 നവംബർ 1956
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Budapest (1930-1949).svg
  900 × 600; 226 ബൈ
  8 സെപ്റ്റംബർ 1949
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Flag of Budapest (1873-1930).svg
  900 × 600; 226 ബൈ
  29 മേയ് 1873Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coat of armsഇംഗ്ലീഷ്
  coat of arms of Budapestഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  coat of arms imageഇംഗ്ലീഷ്
  Coa Hungary Town Budapest (History).svg
  230 × 300; 52 കെ.ബി.
  29 സെപ്റ്റംബർ 1990
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Coat of arms of Hungary (1957-1990).svg
  1,000 × 1,180; 75 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Coat of arms of Hungary (1949-1956).svg
  1,000 × 1,190; 45 കെ.ബി.
  9 സെപ്റ്റംബർ 1949
  11 നവംബർ 1956
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Coat of arms of Budapest (1946-1949).svg
  230 × 300; 170 കെ.ബി.
  8 സെപ്റ്റംബർ 1949
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Coa Hungary Town Budapest big.svg
  658 × 529; 1.03 എം.ബി.
  29 മേയ് 1873Gregorian
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  collage imageഇംഗ്ലീഷ്
  Montage of Budapest.jpg
  2,800 × 3,240; 2.26 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Budapest banner.jpg
  2,100 × 300; 393 കെ.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  nighttime viewഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  panoramic viewഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  place name signഇംഗ്ലീഷ്
  Budapest limit - panoramio.jpg
  3,264 × 2,448; 3.81 എം.ബി.
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Commons maps categoryഇംഗ്ലീഷ്
  Maps of Budapest
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  topic's main templateഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  category of associated peopleഇംഗ്ലീഷ്
  Category:People from Budapestഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  category of people buried hereഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Category:Films shot in Budapestഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Sytin Military Encyclopediaഇംഗ്ലീഷ്
  statement is subject ofഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Dewey Decimal Classificationഇംഗ്ലീഷ്
  2--43912
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  ISO 3166-2 codeഇംഗ്ലീഷ്
  HU-BU
  1 സ്രോതസ്സ്
  OSM relation IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  DMOZ IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  MusicBrainz area IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  NDL Auth IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GeoNames IDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  TGN IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Facebook Places IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  WOEIDഇംഗ്ലീഷ്
  1 സ്രോതസ്സ്
  Theatricalia theatre IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Great Russian Encyclopedia Online IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Nomisma IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NUTS codeഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  FAST IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YSO IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  US National Archives Identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Encyclopædia Universalis IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  JewishGen Locality IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  UK Parliament thesaurus IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  NKCR AUT IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Image Archive, Herder Instituteഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Klexikon article IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
     "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1781&oldid=945156521" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്