Dâing Siēu-bìng (Q16977)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
中國政治人物,中國共產黨第二代中央領導集體核心人物。 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Dâing Siēu-bìng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Deng Xiaoping
  Chinese politician and paramount leader from 1978 to 1989
  • Teng Hsiao-p'ing
  • Deng Syauping
  • Thèn Séu-phìn
  • Dahng Síupìhng
  • Dang Siu-ping
  • Tēng Siáu-pêng
  • Deng Xixian
  • Dang Hei-jin

  Mièu-sŭk

  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  簽名 繁體中文
  時間點 繁體中文
  26 1 1984
  0 chăng-kō̤
  sèng-pia̍t 閩南語
  4 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  4 11 2018
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  kok-che̍k 閩南語
  始於 繁體中文
  22 8 1904格里曆
  終於 繁體中文
  1912
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1912
  終於 繁體中文
  1949
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1949
  終於 繁體中文
  19 2 1997
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  邓小平 (簡體中文)
  漢語拼音轉寫 繁體中文
  Dèng Xiǎopíng
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  小平 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  22 8 1904格里曆
  9 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  41
  頁碼 繁體中文
  974
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  Find a Grave編號 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  chhut-sì-tē 閩南語
  廣安州 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  19 2 1997
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  20 2 1997
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  41
  頁碼 繁體中文
  974
  1997
  1 chăng-kō̤
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  kòe-sin-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  陳述主體項目 繁體中文
  鄧小平之死 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  張錫媛 繁體中文
  始於 繁體中文
  1928
  終於 繁體中文
  1929
  0 chăng-kō̤
  金維映 繁體中文
  始於 繁體中文
  1931
  終於 繁體中文
  1939
  0 chăng-kō̤
  卓琳 繁體中文
  始於 繁體中文
  1939
  終於 繁體中文
  1997
  0 chăng-kō̤
  kiáⁿ-jî 閩南語
  鄧朴方 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  鄧楠 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  鄧榕 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
   繁體中文
  41
  頁碼 繁體中文
  946
  鄧質方 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  母語 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  掌握語言 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  書寫語言 繁體中文
  繁體中文 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  簡體中文 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chit-gia̍p 閩南語
  3 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  25 6 2015
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2021
  新聞工作者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  毛澤東傳 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
   繁體中文
  Prologue
  頁碼 繁體中文
  10
  外交官 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  擔任職務 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  國家元首 繁體中文
  李先念 繁體中文
  楊尚昆 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  取代對象 繁體中文
  無數值
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  取代對象 繁體中文
  Lîm Piu 閩南語
  後繼者 繁體中文
  Bān Lí 閩南語
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  28 9 1956
  終於 繁體中文
  Săng-nguŏk 1967
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Ék-nguŏk 1975
  終於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1976
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  21 7 1977
  終於 繁體中文
  2 11 1987
  0 chăng-kō̤
  就讀學校 繁體中文
  莫斯科中山大學 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  莫斯科東方大學 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  黨籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  Chék-nguŏk 1924格里曆
  終於 繁體中文
  19 2 1997
  結束原因 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  Sé-nguŏk 1924格里曆
  終於 繁體中文
  1927
  1 chăng-kō̤
  信仰或世界觀 繁體中文
  bû-sîn-lūn 閩南語
  1 chăng-kō̤
  醫療狀況 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  文化運動 繁體中文
  現代化 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  重大事件 繁體中文
  鄧小平南巡 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  所獲獎項 繁體中文
  中國人民解放軍軍事家 中文 (已轉換拼寫)
  系列序號 繁體中文
  4
  0 chăng-kō̤
  金融時報年度人物 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1978
  1992
  0 chăng-kō̤
  共享資源圖庫 繁體中文
  Deng Xiaoping
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Deng Xiaoping
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:鄧小平 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤

  識別碼

  0 chăng-kō̤
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  28 10 2017
  載於 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  CANTIC ID 英文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Deng, Xiao-Ping
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  22 1 2018
  載於 繁體中文
  CiNii 閩南語
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 3 2023
  棄用原因 繁體中文
  棄用標識符值 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  28 10 2017
  載於 繁體中文
  RILM ID 英文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  25 10 2023
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  2 10 2012
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 chăng-kō̤
  IdRef識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 7 2020
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  BBC Things 英文
  佛教數字資源中心ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  檢索日期 繁體中文
  28 10 2017
  載於 繁體中文
  CCAB ID 英文
  0 chăng-kō̤
  中國名人錄編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  瑞士的外交文件標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  邓小平
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  ДЭН СЯОПИН
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  客體表述為 繁體中文
  Teng Hsiao-Ping
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  納木維基識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  開放圖書館主題標識符 中文 (已轉換拼寫)
  作品數量 繁體中文
  未知數值
  主體名為 繁體中文
  Deng, Xiaoping
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Quora主題編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  0 chăng-kō̤
  TMDb人物編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  生命寶藏ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  17 3 2022
  主體名為 繁體中文
  Deng Xiaoping
  出版日期 繁體中文
  2010
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  17 3 2022
  0 chăng-kō̤
  UOM ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  邓小平
  0 chăng-kō̤
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Rodovid索引碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  先聖 小平 先圣, Xiānshèng, Hsien-shêng, 希賢, 希贤, Xīxián, Hsih-hsien, Xiǎopíng, Hsiao-p'ing 邓 (鄧) aka Deng, Teng (22 Aug 1904 - certain 19 Feb 1997)
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi