રામ (Q160213)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
હિંદુ ભગવાન, વિષ્ણુના અવતાર
 • રામચંદ્ર
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રામ
હિંદુ ભગવાન, વિષ્ણુના અવતાર
 • રામચંદ્ર
અંગ્રેજી
Rama
Hindu deity
 • Ram
 • Ramachandra
 • Ramchandra

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
human who may be fictionalઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
An image collage of Hindu deity Rama.jpg
૩,૯૯૨ × ૨,૪૬૭; ૪.૬૭ MB
Rama is a Hindu deity, his iconography varies (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
familyઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
incarnation ofઅંગ્રેજી
subject has roleઅંગ્રેજી
avatarઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
derivative workઅંગ્રેજી
Ramaઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
inferred fromઅંગ્રેજી
Ramaઅંગ્રેજી
Balabhadraઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Rama
૦ સંદર્ભ
permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Rama in Jainismઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
૨૮ ઓક્ટોબર 2013
૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો