ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് (Q13399098)

Wikidata സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
freemium MMO strategy gameഇംഗ്ലീഷ്
തിരുത്തുക
ഭാഷ തലക്കുറി വിവരണം ഇങ്ങനെയും അറിയപ്പെടുന്നു:
മലയാളം
ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ്
വിവരണമൊന്നും നിർവചിച്ചിട്ടില്ല
  ഇംഗ്ലീഷ്
  Clash of Clans
  freemium MMO strategy game
  • CoC
  • COC

  പ്രസ്താവനകൾ

  massively multiplayer online gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Supercellഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  collectionഇംഗ്ലീഷ്
  The Finnish Museum of Gamesഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  platformഇംഗ്ലീഷ്
  game modeഇംഗ്ലീഷ്
  single-player video gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  multiplayer video gameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  input methodഇംഗ്ലീഷ്
  touchscreenഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  distribution formatഇംഗ്ലീഷ്
  digital distributionഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  software version identifierഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Clash of Clans
  0 സ്രോതസ്സുകൾ

  Identifiers

  Twitter usernameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Instagram usernameഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YouTube channel IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Google Play Store App IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  iTunes app IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  YouTube Gaming game IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  Twitch game IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  GameSpot IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
  IGN game IDഇംഗ്ലീഷ്
  0 സ്രോതസ്സുകൾ
   
  തിരുത്തുക
  തിരുത്തുക
   തിരുത്തുക
    തിരുത്തുക
     തിരുത്തുക
      തിരുത്തുക
       തിരുത്തുക
        തിരുത്തുക
         തിരുത്തുക
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q13399098&oldid=945960127" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്