મહાકાલી (Q132127)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Hindu goddess associated with empowermentઅંગ્રેજી
 • કાળકા
 • કાળકા માતા
 • ભદ્રકાળી
 • ભદ્રકાળી માતા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાકાલી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • કાળકા
 • કાળકા માતા
 • ભદ્રકાળી
 • ભદ્રકાળી માતા
અંગ્રેજી
Kali
Hindu goddess associated with empowerment
 • Mahaakaalii
 • Jagadhaatrii
 • Jagadambaa
 • Jaganmayii
 • Jaganmaataa
 • Jagatsaaraa
 • Jagadaanandakaarinii
 • Jagadvighnasinii
 • Gaurii
 • Duhkhadaaridyanaashinii
 • Bhairavabhaavinii
 • Bhaavaanantaa
 • Saarasvaatapradaa
 • Chaturvargapradaa
 • Saadhvii
 • Sarvamangalamangalaa
 • Bhadrakaalii
 • Vilaakshii
 • Kaamadaatrii
 • Kalaatmikaa
 • Niilavaanii
 • Mahaagaurasarvaangaa
 • Sundariiparaa
 • Sarvasampatpradaa
 • Bhiimanaadinii
 • Varavarninii
 • Vaaraarohaa
 • Shivaruhaa
 • Mahishaasuradhaatinii
 • Shivapujyaa
 • Shivapritaa
 • Daanavendraprapujitaa
 • Sarvavidyaamayii
 • Sharvasarvabhishthaphalapradaa
 • Komalaangii
 • Vidhaatrii
 • Vidhaatrivaradaayinii
 • Purnenduvadanaa
 • Niilameghavarnaa
 • Kapaalinii
 • Kurukullaa
 • Prichittaa
 • Kaantachittaa
 • Madonmadaa
 • Mattangii
 • Madanapriitaa
 • Madaaghurnitalochanaa
 • Madottiirnaa
 • Kharparaasinaramundavilaasinii
 • Naramundasrajaa
 • Devii
 • Khagdahastaa
 • Bhayaanakaa
 • Attahaasayutaa
 • Padmaa
 • Padmaragopashobhitaa
 • Karaabhayapradaa
 • Kaalii
 • Kaalaraatrisvarupinii
 • Svadhaa
 • Svaahaa
 • Vashatkaaraa
 • Sharadindusamaprabhaa
 • Sharatjyotsnaa
 • Samhlaadaa
 • Vipariitarataaturaa
 • Muktakeshii
 • Chinnajataa
 • Jataajutavilaasinii
 • Sarvaraajayutaabhiimaa
 • Sarvaraajoparisthataa
 • Shmashaansthaa
 • Mahaanandistutaa
 • Samdiiptalochanaa
 • Shavaasanarataa
 • Nandaa
 • Siddhachaaranasevitaa
 • Balidaanapriyaa
 • Garbhaa
 • Bhūrbhuvasvahsvarūpinii
 • Gaayatrii
 • Saavitrii
 • Mahaaniilasarasvatii
 • Lakshmiirlakshanasamyuktaa
 • Sarvalakshanalakshitaa
 • Vyaaghracharmavritaa
 • Madhyaa
 • Trivaliivalayaanchitaa
 • Gandhairvah
 • Samstutaa
 • Mahaaparaa
 • Pavitraa
 • Paramaa
 • Maayaa
 • Mahaamaayaa
 • Mahodayaa

વિધાનો

Mahavidyaઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Kali by Raja Ravi Varma.jpg
૧,૪૭૨ × ૨,૦૪૮; ૧.૨ MB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Kali
૦ સંદર્ભ
category of associated peopleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૧ સંદર્ભ
Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Quora topic IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
Comic Vine IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો