અલિસિયા કીઝ (Q121507)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American singer-songwriter, pianist, and actressઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અલિસિયા કીઝ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Alicia Keys
  American singer-songwriter, pianist, and actress
  • Alicia J. Augello Cook

  વિધાનો

  AliciaKeys2013.jpg
  ૧,૦૦૦ × ૧,૫૦૦; ૨૯૬ KB
  Alicia Keys at the Aria Awards 2013 in Sydney Australia (અંગ્રેજી)
  Alicia Keys aux Aria Awards 2013 à Sydney en Australie (ફ્રેન્ચ)
  ૧ સંદર્ભ
  Aliciaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Keysઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૫ જાન્યુઆરી 1981
  ૧ સંદર્ભ
  Harlemઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  singer-songwriterઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  pianistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  voice actorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  musical compositionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  neo soulઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  contemporary R&Bઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  record labelઅંગ્રેજી
  Arista Recordsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Columbia Recordsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  J Recordsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RCA Recordsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Empire State of Mindઅંગ્રેજી
  together withઅંગ્રેજી
  Jay-Zઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  African Americansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Multiracial Americanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alicia Keys Signature.png
  ૪૦૦ × ૨૦૦; ૧૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  mezzo-sopranoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  celloઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  bass guitarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  keyboard instrumentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  voiceઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૬૮±૧ centimetre
  ૦ સંદર્ભ
  Alicia Keys
  ૦ સંદર્ભ
  topic's main templateઅંગ્રેજી
  Template:Alicia Keysઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Alicia Keysઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Munzinger Pop IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  AllMusic artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Spotify artist IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  YouTube channel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Guardian topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songkick artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giphy usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rolling Stone artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Billboard artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tumblr IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Last.fm IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  iTunes artist IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Myspace IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SoundCloud IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TMDb person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Taratata artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Media Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Songfacts artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  Rock's Backpages artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BlackPast.org IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો