જુલિયસ સીઝર (Q1048)

Wikidataમાંથી
દિશાશોધન પર જાઓ શોધ પર જાઓ
Roman general, statesman and final Dictator અંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જુલિયસ સીઝર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
    અંગ્રેજી
    Julius Caesar
    Roman general, statesman and final Dictator
    • Caesar
    • Gaius Julius Caesar IV
    • Gaius Iulius Caesar
    • Imperator Gaius Julius Gaii filius Gaii nepos Caesar Patris Patriae
    • Divus Julius
    • Gaius Julius Caesar
    • Iulius Caesar
    • Divine Julius

    વિધાનો

    ૧ સંદર્ભ
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    Gaius Iulius Caesar (Vatican Museum).jpg
    ૧,૮૯૦ × ૩,૪૨૬; ૬૪૧ KB
    ૦ સંદર્ભ
    Ancient Rome અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    C.Iulius C.f.C.n. Caesar (લેટિન)
    ૦ સંદર્ભ
    Roman praenomen અંગ્રેજી
    Gaius અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Roman nomen gentilicium અંગ્રેજી
    Julius અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Roman cognomen અંગ્રેજી
    Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    જુલાઇ 100 BCE
    earliest date અંગ્રેજી
    ૧૨ જુલાઇ 100 BCE
    latest date અંગ્રેજી
    ૧૩ જુલાઇ 100 BCE
    sourcing circumstances અંગ્રેજી
    disputed અંગ્રેજી
    ૧૨ જુલાઇ 100 BCE
    102 BCE
    sourcing circumstances અંગ્રેજી
    disputed અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    JSTOR અંગ્રેજી
    JSTOR article ID અંગ્રેજી
    100 BCEGregorian
    ૧ સંદર્ભ
    named as અંગ્રેજી
    C. Iulius (131) C. f. C. n. Fab. Caesar
    44 BCEGregorian
    ૧ સંદર્ભ
    named as અંગ્રેજી
    C. Iulius (131) C. f. C. n. Fab. Caesar
    stab wound અંગ્રેજી
    Gaius Cassius Longinus અંગ્રેજી
    Tillius Cimber અંગ્રેજી
    Decimus Junius Brutus Albinus અંગ્રેજી
    Marcus Junius Brutus અંગ્રેજી
    statement is subject of અંગ્રેજી
    assassination of Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    Publius Servilius Casca અંગ્રેજી
    has cause અંગ્રેજી
    optimates અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Decimus Junius Brutus Albinus અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Tillius Cimber અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Gaius Cassius Longinus અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Marcus Junius Brutus અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Julia Major અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    1
    ૩ સંદર્ભો
    Julia Minor અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    2
    ૩ સંદર્ભો
    Cornelia અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    1
    end cause અંગ્રેજી
    death of spouse અંગ્રેજી
    Pompeia અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    2
    end cause અંગ્રેજી
    divorce અંગ્રેજી
    ૩ સંદર્ભો
    quotation અંગ્રેજી
    ... была третья супруга Цезаря с 67 г. до Р. Х., но в 61 г. была с ним разведена за преступную связь с Клодием. (રશિયન)
    named as અંગ્રેજી
    C. Iulius (131) C. f. C. n. Fab. Caesar
    Cleopatra અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Servilia અંગ્રેજી
    Tertulla અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Eunoë અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Mucia Tertia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Cossutia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Lollia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Sempronia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Pomponia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Clodia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Postumia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Postumia અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Julia અંગ્રેજી
    Cornelia અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    1
    Caesarion અંગ્રેજી
    Cleopatra અંગ્રેજી
    sourcing circumstances અંગ્રેજી
    allegedly અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    2
    Augustus અંગ્રેજી
    Gaius Octavius અંગ્રેજી
    Atia અંગ્રેજી
    kinship to subject અંગ્રેજી
    adopted son અંગ્રેજી
    family અંગ્રેજી
    Julii Caesares અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    gens અંગ્રેજી
    Julia gens અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    incarnation of અંગ્રેજી
    Amun અંગ્રેજી
    criterion used અંગ્રેજી
    endorsed by અંગ્રેજી
    Cleopatra અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Latin અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Latin અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Ancient Greek અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    writing language અંગ્રેજી
    Latin અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    memoirist અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Ancient Roman historian અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૧ સંદર્ભ
    inferred from અંગ્રેજી
    Category:Roman-era poets અંગ્રેજી
    Ancient Roman priest અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Ancient Roman politician અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Ancient Roman military personnel અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Roman dictator અંગ્રેજી
    ૧ ઓક્ટોબર 49 BCE
    ૧૫ માર્ચ 44 BCE
    ૦ સંદર્ભ
    quaestor અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Ancient Roman senator અંગ્રેજી
    અજાણી કિંમત
    ૧ સંદર્ભ
    Roman consul અંગ્રેજી
    together with અંગ્રેજી
    Marcus Calpurnius Bibulus અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    1
    ૧ સંદર્ભ
    Roman consul અંગ્રેજી
    together with અંગ્રેજી
    Publius Servilius Vatia Isauricus અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    2
    ૦ સંદર્ભ
    Roman consul અંગ્રેજી
    together with અંગ્રેજી
    Marcus Aemilius Lepidus અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    3
    ૦ સંદર્ભ
    Roman consul અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Roman consul અંગ્રેજી
    together with અંગ્રેજી
    Mark Antony અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    5
    ૦ સંદર્ભ
    Flamen Dialis અંગ્રેજી
    nature of statement અંગ્રેજી
    disputed અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    pontifex અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Roman governor અંગ્રેજી
    Cisalpine Gaul અંગ્રેજી
    Illyricum અંગ્રેજી
    Transalpine Gaul અંગ્રેજી
    subject has role અંગ્રેજી
    proconsul અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    2
    ૦ સંદર્ભ
    Roman governor અંગ્રેજી
    Hispania Ulterior અંગ્રેજી
    subject has role અંગ્રેજી
    proconsul અંગ્રેજી
    series ordinal અંગ્રેજી
    1
    ૦ સંદર્ભ
    praetor અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    First Triumvirate અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Imperator અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    honorific suffix અંગ્રેજી
    Pater Patriae અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    social classification અંગ્રેજી
    patrician અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    named as અંગ્રેજી
    C. Iulius (131) C. f. C. n. Fab. Caesar
    noble અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    named as અંગ્રેજી
    C. Iulius (131) C. f. C. n. Fab. Caesar
    last words અંગ્રેજી
    Καὶ σὺ τέκνον (પ્રાચીન ગ્રીક)
    statement disputed by અંગ્રેજી
    Plutarch અંગ્રેજી
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Kaì sú téknon અંગ્રેજી
    Last words of Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Imperator અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Caesar's Civil War અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Gallic War અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Commentarii de Bello Gallico અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Commentarii de Bello Civili અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    capture અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Roman triumph અંગ્રેજી
    quantity અંગ્રેજી
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Triumphs of Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    apotheosis અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    The Divine Comedy અંગ્રેજી
    section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
    4,122
    ૦ સંદર્ભ
    time period અંગ્રેજી
    Late Roman Republic અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    determination method અંગ્રેજી
    depicted by અંગ્રેજી
    Green Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    subject has role અંગ્રેજી
    Divus Iulius અંગ્રેજી
    apotheosis અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    History of Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Yuliy Tsezar' અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Tsezar', Yuliy અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Tsezar' અંગ્રેજી
    Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Encyclopædia Britannica 11th edition અંગ્રેજી
    statement is subject of અંગ્રેજી
    EB-11 / Caesar, Gaius Julius અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Parallel Lives અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Iulii અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    statement is subject of અંગ્રેજી
    Iulius 131 (Pauly-Wissowa) અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Obalky knih.cz અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    The Nuttall Encyclopædia અંગ્રેજી
    stated as અંગ્રેજી
    Cæsar, Caius Julius
    ૦ સંદર્ભ
    section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
    Iulius 131
    ૦ સંદર્ભ
    named as અંગ્રેજી
    Julius Caesar
    ૭ મે 2021
    ૦ સંદર્ભ
    has works in the collection અંગ્રેજી
    J. Paul Getty Museum અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    Victoria and Albert Museum અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    copyright status as a creator અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    based on heuristic અંગ્રેજી
    100 years or more after author's death અંગ્રેજી
    epithet અંગ્રેજી
    Divus અંગ્રેજી
    Ancient Rome અંગ્રેજી
    has cause અંગ્રેજી
    Consecratio અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Gaius Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Pseudo-Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    topic's main template અંગ્રેજી
    Template:Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Category:Julius Caesar અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ

    Identifiers

    ૨ સંદર્ભો
    ૦ સંદર્ભ
    ૨ સંદર્ભો
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    BNMM authority ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    BAnQ author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NORAF ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Brazil ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    CANTIC ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    DBC author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૩ સંદર્ભો
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    Deutsche Biographie (GND) ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ELNET ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    FAST ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Greece ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    SBN author ID અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    Union List of Artist Names ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Korea ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૩ સંદર્ભો
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    National Library of Lithuania ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    LNB ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    CiNii author ID (books) અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NKCR AUT ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Libraries Australia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Russia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    NSK ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NUKAT ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Perseus author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    PLWABN ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    RERO ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    SELIBR ID અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    CONOR.SI ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    IdRef ID અંગ્રેજી
    named as અંગ્રેજી
    César, Jules (0100-0044 av. J.-C.)
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Iceland ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Flemish Public Libraries ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
    abART person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Academic Tree ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Alexander Turnbull Library ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Angelicum ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ARAE ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ArhivX LOD અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ASE person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Babelio author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Basque Vikidia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Ben Yehuda author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    BHCL UUID અંગ્રેજી
    BHF author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Bibliothèque de la Pléiade ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    BIU Santé person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    BNB person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Bod-Inc Online author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    BVMC person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    CIRIS author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Classiques des sciences sociales ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    CoBiS author ID અંગ્રેજી
    Comic Vine ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    CONOR.AL ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    CONOR.BG ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    CONOR.SR ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Corpus Corporum author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    DLL Catalog author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    EDIT16 catalogue author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    edition humboldt digital ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Edvard Munch's correspondance person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Enciclopedia di Roma person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Encyclopedie berbere keyword ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    English Vikidia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૧ સંદર્ભ
    ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
    French Vikidia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    General Diamond Catalogue ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Giant Bomb ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Goodreads author ID અંગ્રેજી
    ૨૭ સપ્ટેમ્બર 2020
    named as અંગ્રેજી
    Gaius Julius Caesar
    number of subscribers અંગ્રેજી
    ૨૯૮
    ૦ સંદર્ભ
    Goodreads character ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Great Aragonese Encyclopedia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Great Russian Encyclopedia Online ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Grove Art Online ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    GTAA ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    HDS ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Hoopla artist ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Interlingual Index ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    IntraText author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Italian Vikidia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    J. Paul Getty Museum artist ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Joconde author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Kallías ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    KANTO ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    KBpedia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Klexikon article ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Krugosvet article અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Larousse ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    LBT person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Lur Encyclopedic Dictionary ID અંગ્રેજી
    stated as અંગ્રેજી
    Kaio Julio Zesar
    ૦ સંદર્ભ
    stated as અંગ્રેજી
    Julio Zesar
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Mirabile author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    MoEML ID અંગ્રેજી
    named as અંગ્રેજી
    Julius Caesar
    subject has role અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    ૧૩ જાન્યુઆરી 2020
    monumenta.ch ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Museo Galileo authority ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Musisque Deoque author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Namuwiki ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Romania ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    National Library of Wales Authority ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NBM authority ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NE.se ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NLA Trove people ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NLP ID (unique) અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    NNDB people ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Nomisma ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    OmegaWiki Defined Meaning અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Open Library subject ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    openMLOL author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    OpenPlaques subject ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Oxford Classical Dictionary ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    PACTOLS thesaurus ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    PHI Latin Texts author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Pinakes author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Proleksis enciklopedija ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Provenio UUID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Quora topic ID અંગ્રેજી
    ૧ સંદર્ભ
    Quora અંગ્રેજી
    RA Collections ID અંગ્રેજી
    14499
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Sandrart.net person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    SEARCH on line catalogue ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    SNAC ARK ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Spanish Biographical Dictionary ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Spanish Vikidia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
    The Latin Library author ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Treccani ID અંગ્રેજી
    named as અંગ્રેજી
    Césare, Gaio Giulio
    ૨ સંદર્ભો
    BeWeB અંગ્રેજી
    BeWeb person ID અંગ્રેજી
    ૧૪ ફેબ્રુઆરી 2021
    Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
    named as અંગ્રેજી
    Cesare, Gaio Giulio
    ૦ સંદર્ભ
    Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
    named as અંગ્રેજી
    CESARE, Gaio Giulio
    Mario Attilio Levi અંગ્રેજી
    Gino Funaioli અંગ્રેજી
    Giuseppe Cardinali અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    TV Tropes identifier અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Uppsala University Alvin ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    V&A person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Vatican Library ID (former scheme) અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    ૦ સંદર્ભ
    Visuotinė lietuvių enciklopedija ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Wolfram Language entity code અંગ્રેજી
    WordNet 3.1 Synset ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    World History Encyclopedia ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Find A Grave memorial ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    genealogics.org person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Geni.com profile ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    Rodovid ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    WeRelate person ID અંગ્રેજી
    ૦ સંદર્ભ
    WikiTree person ID અંગ્રેજી
    કોઇ કિંમત નથી