જુલિયસ સીઝર (Q1048)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Roman general, statesman and dictator (100 BC-44 BC) અંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જુલિયસ સીઝર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Julius Caesar
  Roman general, statesman and dictator (100 BC-44 BC)
  • Caesar
  • Gaius Julius Caesar IV
  • Gaius Iulius Caesar
  • Imperator Gaius Julius Gaii filius Gaii nepos Caesar Patris Patriae
  • Divus Julius
  • Gaius Julius Caesar
  • Iulius Caesar

  વિધાનો

  ૦ સંદર્ભ
  Gaius Iulius Caesar (Vatican Museum).jpg
  ૧,૮૯૦ × ૩,૪૨૬; ૬૪૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Rome અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C.Iulius C.f.C.n. Caesar (લેટિન)
  ૦ સંદર્ભ
  Roman praenomen અંગ્રેજી
  Gaius અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman nomen gentilicium અંગ્રેજી
  Julius અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman cognomen અંગ્રેજી
  Caesar અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  જુલાઇ 100 BCE
  earliest date અંગ્રેજી
  ૧૨ જુલાઇ 100 BCE
  latest date અંગ્રેજી
  ૧૩ જુલાઇ 100 BCE
  ૧૨ જુલાઇ 100 BCE
  Ancient Rome અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  stab wound અંગ્રેજી
  Gaius Cassius Longinus અંગ્રેજી
  Tillius Cimber અંગ્રેજી
  Decimus Junius Brutus Albinus અંગ્રેજી
  Marcus Junius Brutus અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Publius Servilius Casca અંગ્રેજી
  has cause અંગ્રેજી
  optimates અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Decimus Junius Brutus Albinus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tillius Cimber અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gaius Cassius Longinus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Marcus Junius Brutus અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Julia Major અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  Julia Minor અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  ૧ સંદર્ભ
  Julia અંગ્રેજી
  Pompeia અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  quotation અંગ્રેજી
  ... была третья супруга Цезаря с 67 г. до Р. Х., но в 61 г. была с ним разведена за преступную связь с Клодием. (રશિયન)
  Cleopatra અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Servilia અંગ્રેજી
  Tertulla અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eunoë અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mucia Tertia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cossutia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Lollia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sempronia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pomponia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Clodia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Postumia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Postumia અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Julia અંગ્રેજી
  Cornelia અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  Caesarion અંગ્રેજી
  Cleopatra અંગ્રેજી
  sourcing circumstances અંગ્રેજી
  allegedly અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  Augustus અંગ્રેજી
  Gaius Octavius અંગ્રેજી
  Atia અંગ્રેજી
  type of kinship અંગ્રેજી
  adopted son અંગ્રેજી
  family અંગ્રેજી
  Julii Caesares અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  gens અંગ્રેજી
  Julia gens અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Latin અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  writing language અંગ્રેજી
  Latin અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  memoirist અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Roman historian અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  inferred from અંગ્રેજી
  Category:Roman-era poets અંગ્રેજી
  Ancient Roman priest અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Roman politician અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Roman military personnel અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman dictator અંગ્રેજી
  ૧ ઓક્ટોબર 49 BCE
  ૧૫ માર્ચ 44 BCE
  ૦ સંદર્ભ
  quaestor અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Roman senator અંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  ૧ સંદર્ભ
  Roman consul અંગ્રેજી
  together with અંગ્રેજી
  Marcus Calpurnius Bibulus અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  ૧ સંદર્ભ
  Roman consul અંગ્રેજી
  together with અંગ્રેજી
  Publius Servilius Vatia Isauricus અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Roman consul અંગ્રેજી
  together with અંગ્રેજી
  Marcus Aemilius Lepidus અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  3
  ૦ સંદર્ભ
  Roman consul અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman consul અંગ્રેજી
  together with અંગ્રેજી
  Mark Antony અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  5
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  pontifex અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Roman governor અંગ્રેજી
  Cisalpine Gaul અંગ્રેજી
  Illyricum અંગ્રેજી
  Transalpine Gaul અંગ્રેજી
  subject has role અંગ્રેજી
  proconsul અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  Roman governor અંગ્રેજી
  Hispania Ulterior અંગ્રેજી
  subject has role અંગ્રેજી
  proconsul અંગ્રેજી
  series ordinal અંગ્રેજી
  1
  ૦ સંદર્ભ
  praetor અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Caesar's Civil War અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gallic War અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  capture અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman triumph અંગ્રેજી
  quantity અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Divine Comedy અંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  4,122
  ૦ સંદર્ભ
  time period અંગ્રેજી
  Late Roman Republic અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  History of Julius Caesar અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Yuliy Tsezar' અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Tsezar', Yuliy અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Tsezar' અંગ્રેજી
  Julius Caesar અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannica અંગ્રેજી
  statement is subject of અંગ્રેજી
  EB-11 / Caesar, Gaius Julius અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parallel Lives અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Iulii અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject of અંગ્રેજી
  Iulius 131 (Pauly-Wissowa) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Obalky knih.cz અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Nuttall Encyclopædia અંગ્રેજી
  stated as અંગ્રેજી
  Cæsar, Caius Julius
  ૦ સંદર્ભ
  section, verse, paragraph, or clause અંગ્રેજી
  Iulius 131
  ૦ સંદર્ભ
  Julio César Grassi અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  topic's main template અંગ્રેજી
  Template:Julius Caesar અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Julius Caesar અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection અંગ્રેજી
  J. Paul Getty Museum અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  copyright status as a creator અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  based on heuristic અંગ્રેજી
  100 years after author's death અંગ્રેજી

  Identifiers

  ૨ સંદર્ભો
  ૦ સંદર્ભ
  BNMM authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAnQ author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CANTIC ID અંગ્રેજી
  Biblioteca Nacional de España ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque nationale de France ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deutsche Biographie ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ELNET ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Union List of Artist Names ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Lithuania ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Russia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NSK ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nationale Thesaurus voor Auteurs ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perseus author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PLWABN ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Portuguese National Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CONOR ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IdRef ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Iceland ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Flemish Public Libraries ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WorldCat Identities ID અંગ્રેજી
  abART person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ben Yehuda author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BeWeb person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person or institution ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CERL Thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Classiques des sciences sociales ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CoBiS author ID અંગ્રેજી
  Comic Vine ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Corpus Corporum author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  DLL Catalog author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EDIT16 catalogue author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Edvard Munch's correspondance person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  genealogics.org person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giant Bomb ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author ID અંગ્રેજી
  ૨૭ સપ્ટેમ્બર 2020
  named as અંગ્રેજી
  Gaius Julius Caesar
  number of subscribers અંગ્રેજી
  ૨૯૮
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads character ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Aragonese Encyclopedia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  HDS ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hrvatska enciklopedija ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ILI ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IntraText author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  J. Paul Getty Museum artist id અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Larousse ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LBT person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mirabile author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MoEML ID અંગ્રેજી
  named as અંગ્રેજી
  Julius Caesar
  subject has role અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૩ જાન્યુઆરી 2020
  Musisque Deoque author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Romania ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Trove ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP ID (unique) અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nomisma ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OmegaWiki Defined Meaning અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library subject ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  PACTOLS thesaurus ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PHI Latin Texts author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pinakes author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quora અંગ્રેજી
  RA Collections ID અંગ્રેજી
  14499
  ૦ સંદર્ભ
  Rodovid ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Spanish Biographical Dictionary ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon ID અંગ્રેજી
  The Latin Library author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani ID અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Treccani's Dizionario di Storia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani's Enciclopedia Italiana ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vatican Library ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Basque Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  English Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  French Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Italian Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Spanish Vikidia ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Wolfram Language entity code અંગ્રેજી
  KBpedia ID અંગ્રેજી
  Grove Art Online ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  monumenta.ch ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHF author ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe ID અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો