මහා වල් පාත්ත ස්තූපය (Q1047061)

Wikidata වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
pagodaඉංග්‍රීසි
සංස්කරණය කරන්න
Language Label Description Also known as
සිංහල
මහා වල් පාත්ත ස්තූපය
විස්තරයක් තවම අර්ථ දක්වා නොමැත
  ඉංග්‍රීසි
  Giant Wild Goose Pagoda
  pagoda

   ප්‍රකාශ

   instance ofඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   Giant Wild Goose Pagoda.jpg
   2,560 × 1,920; 642 කි.බ.
   Giant Wild Goose Pagoda in Xi'an (ඉංග්‍රීසි)
   0 යොමුව
   0 යොමුව

   34°13'11.17"N, 108°57'33.61"E
   1 යොමුව
   imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
   German Wikipediaඉංග්‍රීසි
   Silk Roads: the Routes Network of Chang'an-Tianshan Corridor (ඉංග්‍රීසි)
   0 යොමුව
   Giant Wild Goose Pagoda
   1 යොමුව
   imported from Wikimedia projectඉංග්‍රීසි
   English Wikipediaඉංග්‍රීසි
   (ii)ඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   (iii)ඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   (v)ඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
   0 යොමුව

   Identifiers

   1 යොමුව
   stated inඉංග්‍රීසි
   Freebase Data Dumpsඉංග්‍රීසි
   publication dateඉංග්‍රීසි
   28 ඔක්තෝබර් 2013
   Encyclopædia Britannica Online IDඉංග්‍රීසි
   0 යොමුව
    
   සංස්කරණය කරන්න
    සංස්කරණය කරන්න
     සංස්කරණය කරන්න
      සංස්කරණය කරන්න
       සංස්කරණය කරන්න
        සංස්කරණය කරන්න
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q1047061&oldid=784928843" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි