Jacobus Henricus van 't Hoff (Q102822)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
化學家(1852—1911) 中文 (已轉換拼寫)
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語 / Hak-kâ-ngî
Jacobus Henricus van 't Hoff
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Jacobus Henricus van 't Hoff
  Dutch physical and organic chemist (1852-1911)
  • Jacobus van't Hoff
  • J.H. van 't Hoff
  • Jacobus Henricus
  • Jacobus van 't Hoff

  陳述

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  圖片 繁體中文
  Vant Hoff.jpg
  280 × 396;​56 KB
  1 參考文獻
  性別 繁體中文
  3 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 9 2019
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  14 6 2024
  國籍 繁體中文
  母語人名 繁體中文
  federico (荷蘭文)
  0 參考文獻
  名字 繁體中文
  雅各布斯 繁體中文
  0 參考文獻
  亨里庫斯 繁體中文
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
  凡特·荷夫 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  出生日期 繁體中文
  30 8 1852格里曆
  13 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van 't Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van 't Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van \\'t Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Hendrik van ‘t Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van't Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Hendricus Van’t Hoff
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Hen(d)ricus van’t Hoff
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van ’t Hoff
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 6 2024
  1852
  1 參考文獻
  出生地 繁體中文
  4 參考文獻
  載於 繁體中文
  段落 繁體中文
  Вант-Гофф Якоб Хендрик
  檢索日期 繁體中文
  28 9 2015
  死亡日期 繁體中文
  1 3 1911格里曆
  11 參考文獻
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  26 4 2014
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van 't Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van 't Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van \\'t Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Hendrik van ‘t Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 9 2019
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van't Hoff
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Hendricus Van’t Hoff
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Hen(d)ricus van’t Hoff
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 6 2024
  死亡地 繁體中文
  史得可立茲 繁體中文
  2 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 9 2019
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  1 參考文獻
  死因 繁體中文
  0 參考文獻
  墓地 繁體中文
  達勒姆公墓 中文 (已轉換拼寫)
  墓地資訊 繁體中文
  001/296
  墓地圖片 繁體中文
  Grab Jacobus Henricus van't Hoff.jpg
  1,067 × 1,397;​460 KB
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  0 參考文獻
  母語 繁體中文
  0 參考文獻
  通曉語言 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 10 2015
  書寫語言 繁體中文
  0 參考文獻
  職業 繁體中文
  1 參考文獻
  物理學家 繁體中文
  1 參考文獻
  工程師 繁體中文
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  Category:荷蘭工程師 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 6 2019
  地質學家 繁體中文
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  Category:荷蘭地質學家 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  20 6 2019
  0 參考文獻
  工作領域 繁體中文
  物理化學 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  有機化學 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  僱主 繁體中文
  烏特勒支大學 繁體中文
  擔任職務 繁體中文
  終於 繁體中文
  1878
  始於 繁體中文
  1874
  0 參考文獻
  柏林洪堡大學 繁體中文
  0 參考文獻
  阿姆斯特丹大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  26 6 1878格里曆
  終於 繁體中文
  30 12 1895格里曆
  擔任職務 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 9 2019
  阿姆斯特丹大學 繁體中文
  始於 繁體中文
  15 10 1877格里曆
  終於 繁體中文
  26 6 1878格里曆
  擔任職務 繁體中文
  lecturer 英文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 9 2019
  就讀學校 繁體中文
  萊頓大學 繁體中文
  0 參考文獻
  波昂大學 繁體中文
  0 參考文獻
  烏特勒支大學 繁體中文
  0 參考文獻
  巴黎大學 繁體中文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  學位 繁體中文
  全博士學位 繁體中文
  1 參考文獻
  博士生導師 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  博士生 繁體中文
  Ernst Cohen 英文
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  威爾德·德懷特·班克羅夫特 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  學生 繁體中文
  Ernst Cohen 英文
  1 參考文獻
  俄語維基百科 繁體中文
  師從 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  數學譜系計畫 繁體中文
  醫療狀況 繁體中文
  0 參考文獻
  存檔於 繁體中文
  布爾哈夫博物館 中文 (已轉換拼寫)
  收藏編號 繁體中文
  BOERH a 375 d
  標題 繁體中文
  Die Lagerung der Atome im Raume / (英文)
  布爾哈夫博物館 中文 (已轉換拼寫)
  收藏編號 繁體中文
  BOERH a 375 a
  標題 繁體中文
  Ansichten über die organische Chemie / (英文)
  布爾哈夫博物館 中文 (已轉換拼寫)
  收藏編號 繁體中文
  BOERH a 208
  標題 繁體中文
  Aantekeningen, correspondentie enz.. (英文)
  布爾哈夫博物館 中文 (已轉換拼寫)
  收藏編號 繁體中文
  BOERH a 578
  標題 繁體中文
  Foto's en visitekaart. (英文)
  布爾哈夫博物館 中文 (已轉換拼寫)
  收藏編號 繁體中文
  BOERH a 97
  標題 繁體中文
  Brieven van J.H. van't Hoff aan E. Cohen. (英文)
  布爾哈夫博物館 中文 (已轉換拼寫)
  收藏編號 繁體中文
  BOERH a 97
  標題 繁體中文
  Brieven. (英文)
  成員屬於 繁體中文
  皇家學會 繁體中文
  0 參考文獻
  哥廷根科學院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  彼得堡科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  法國科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  瑞典皇家科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  匈牙利科學院 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  美國文理科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  隆德皇家地理學會 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  俄羅斯科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  普魯士科學院 繁體中文
  0 參考文獻
  美國國家科學院 繁體中文
  始於 繁體中文
  1901
  主體角色 繁體中文
  美國國家科學院外籍院士 Chinese (China) (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  都靈科學院 中文 (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  27 5 1894格里曆
  1 參考文獻
  所獲獎項 繁體中文
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1901
  獎金 繁體中文
  150,782 Sui-tiên krona
  獲獎理由 繁體中文
  in recognition of the extraordinary services he has rendered by the discovery of the laws of chemical dynamics and osmotic pressure in solutions (英文)
  såsom ett erkännande av den utomordentliga förtjänst han inlagt genom upptäckten av lagarna för den kemiska dynamiken och för det osmotiska trycket i lösningar (瑞典文)
  3 參考文獻
  標題 繁體中文
  The Nobel Prize in Chemistry 1901 (英文)
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Table showing prize amounts (英文)
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  出版日期 繁體中文
  Si-ngie̍t 2019
  出版者 繁體中文
  諾貝爾基金會 繁體中文
  載於 繁體中文
  標題 繁體中文
  Jacobus Henricus van 't Hoff (英文)
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  時間點 繁體中文
  1910
  0 參考文獻
  戴維獎章 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1893
  獲獎理由 繁體中文
  In recognition of their introduction of the theory of asymmetric carbon, and its use in explaining the constitution of optically active carbon compounds (英文)
  連同 繁體中文
  列貝爾 中文 (已轉換拼寫)
  2 參考文獻
  0 參考文獻
  英國皇家學會外籍會員 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  25 11 1897格里曆
  1 參考文獻
  頁碼 繁體中文
  173
  提名或入圍獎項 繁體中文
  諾貝爾化學獎 中文 (已轉換拼寫)
  時間點 繁體中文
  1901
  記載處 繁體中文
  段落 繁體中文
  Вант-Гофф Якоб Хендрик
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  奧托百科全書 繁體中文
  0 參考文獻
  梅德維克 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Hoff, J. H. van 't, 1852-1911
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  梅德維克 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2020
  0 參考文獻
  頁碼 繁體中文
  278
  0 參考文獻
  頁碼 繁體中文
  56
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  時間點 繁體中文
  31 10 2022
  0 參考文獻
  維基專題:數學 繁體中文
  0 參考文獻
  共享資源圖庫 繁體中文
  Jacobus van 't Hoff
  1 參考文獻
  Jacobus Henricus van 't Hoff
  0 參考文獻
  共享資源分類 繁體中文
  Jacobus van 't Hoff
  1 參考文獻

  識別碼

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  13 7 2015
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  16 7 2020
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  CANTIC ID 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  7 10 2018
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  德國傳記識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Hoff, J. H. : van't
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 7 2024
  0 參考文獻
  NACSIS-CAT識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  載於 繁體中文
  CiNii Research Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  11 3 2023
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  7 1 2013
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  0 參考文獻
  斯洛伐克國家圖書館識別碼 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  5 2 2021
  IdRef識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  學術譜系標識符 繁體中文
  0 參考文獻
  BHL創建者ID 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Hoff, J. H. van 't (Jacobus Henricus), 1852-1911
  1 參考文獻
  檢索日期 繁體中文
  2 6 2018
  傳記門戶編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  CiNii CRID 繁體中文
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Van't Hoff, Jacobus Henricus
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van ’t Hoff
  作者姓名字串 繁體中文
  Peter J. Ramberg
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  范托夫,J.H.
  0 參考文獻
  FactGrid項目編號 繁體中文
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  主體名為 繁體中文
  ВАНТ-ГОФФ
  棄用原因 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Kallías ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  客體表述為 繁體中文
  Jacobus Henricus van’t Hoff
  0 參考文獻
  客體表述為 繁體中文
  Jacobus Hendricus Van’t Hoff
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  美國國家科學院成員編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  NE.se ID 英文
  0 參考文獻
  NNDB 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  諾貝爾獎提名人編號 簡體中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  古騰堡作者編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  SNAC方舟編碼 繁體中文
  0 參考文獻
  SNK ID 英文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  van't Hoff, Jacobus Hendricus
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  12 3 2022
  0 參考文獻
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2020
  BAV編號 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Jacobus Henricus van 't Hoff (30 Aug 1852 - 1 Mar 1911)
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá