Help:Wiki

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

== Wikidata như một wiki == Wikidata là một wiki. Bạn có thể tạo và thay đổi các trang. Một thay đổi như vậy được gọi là 'chỉnh sửa'. Tất nhiên, có những quy tắc bạn nên biết và tuân theo. Những người khác trên Wikidata có thể thay đổi hoặc hoàn nguyên các thay đổi của bạn. Nếu có bất đồng giữa bạn và một biên tập viên khác (người dùng) của Wikidata, bạn nên sử dụng trang thảo luận để giải quyết xung đột. Điều cốt lõi và quan trọng nhất của Wikidata (và các wiki khác) là cơ sở dữ liệu của nó. Nó chứa tất cả nội dung. Các trang wiki chỉ là một cách để truy cập nội dung. Đặc biệt là khi bạn xử lý một lượng lớn dữ liệu, bạn có thể muốn tìm hiểu về những cách khác.

Wikidata and other Wikimedia wikis[edit]

The Wikimedia movement is a movement for (essentially) educational content in the broadest sense. The movement works with a lot of different wikis, such as Wikipedia and Wikidata. Of course, there are also other wikis from other movements or organisations.

Wikidata is a wiki for a general purpose database. But it also has a special task for the Wikimedia movement: the items can be linked to specific pages of the Wikimedia wikis. For example, a Wikipedia article often exists in several languages. Each language version of Wikipedia is a wiki of its own. Wikidata is the central place for links from language version to language version. At the moment (May 2017), Wikidata serves in this way only to Wikimedia wikis.